WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w G i ż y c k u 

SZANOWNI PACJENCI

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („
RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku. 


2. Administrator Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Inspekora Ochrony Danych Osobych.


3. Informujemy że obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Grzegorz Szajerka.


4.W sprawach odchrony danych osobowych prosimy kontaktować się z w/w Inspektorem pod numerem tel. 533 327 054 oraz mailowo na adres grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.


5.Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres :grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub rodo@gptogatus.pl.

 

6.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.


7.Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w WSPL SPZOZ w Giżycku.


8.Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych.


9.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.


10.Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318).


11.Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (ART. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


12.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.Rozporządzenie dostępne na stronie: 

tutaj>>


 

SZANOWNI PACJENCI .

 

Wyznaczone godziny przyjęć są czasami przybliżonymi
i mogą ulec przesunięciu w zależności
od bieżącej sytuacji.UWAGA PACJENCI

POZA KOLEJNOŚCIĄ

przyjmowane są osoby niepełnosprawne - o znacznym stopniu niepełnosprawności Dz. U. 932/2018.

Zarządzenie Prezesa NFZ z 22.06.2018r.

Za okazaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i osoby posiadające I grupę inwalidzkąSZCZEPIMY PRZECIW GRYPIE

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3 woj. warmińsko - mazurskie

tel./fax 87 428 52 21

NIP 845-17-11-581

REGON 510891122

 

Kancelaria

   telefon: 87 428 52 21; 261 335 371  

WPŁATY DO KASY W KANCELARII
w godz. 730 - 1500


Dyrektor

telefon: 87 429 31 50, 261 335 370

 

Główny Księgowy-Zastępca Dyrektora

telefon: 261 335 672

 

Przełożona Pielęgniarek
tel. 261 335 377     Godz. 800 - 1500

 

Pielęgniarki środowiskowe
tel. 261 335 376

 

 Kliknij tu, aby zobaczyć informacje o rejestracji.

 

 


(C) 2018 WSPL SPZOZ