WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/4/09/12

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa i montaż aparatu RTG analogowego z możliwością pełnej cyfryzacji do zdjęć płucno-kostnych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
dostawa i montaż aparatu RTG analogowego z możliwością pełnej cyfryzacji do zdjęć płucno – kostnych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.


Dodano: 26.09.2012r.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Giżycku informuje o dokonaniu wyboru oferty. NOWE zawiadomienie o wyniku postępowania można pobrać poniżej treści niniejszego ogłoszenia.

kliknij tu, by przejść do załączników i wyniku


Dodano: 20.09.2012r.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Giżycku informuje o dokonaniu wyboru oferty. Zawiadomienie o wyniku postępowania można pobrać poniżej treści niniejszego ogłoszenia.

kliknij tu, by przejść do załączników i wyniku

 


Dodano: 17.09.2012r.

Informujemy, że opublikowano do pobrania pytania i odpowiedzi dot. zamówienia, zmodyfikowany załącznik nr 1 oraz projekt ochrony radiologicznej. Pliki do pobrania znaleźć można poniżej treści ogłoszenia - kliknij tu, by do nich przeskoczyć.

 

Treść ogłoszenia (opublikowana 11.09.2012r.)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

DOSTAWA  I  MONTAŻ APARATU RTG  ANALOGOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNEJ CYFRYZACJI DO ZDJĘĆ PŁUCNO – KOSTNYCH DLA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W GIŻYCKU ul. OBWODOWA 3 

 

Przedmiot zamówienia

a)      Przedmiot zamówienia stanowi :

 

dostawa i montaż aparatu RTG analogowego z możliwością pełnej cyfryzacji do zdjęć płucno – kostnych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

 

Aparat RTG zostanie zainstalowany w istniejącej pracowni radiologii o wymiarach 430 x 470 cm i wysokości 295 cm. Oferent dokona wszelkich niezbędnych prac związanych z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia do zamontowania oferowanego urządzenia (prace instalacyjne). Szczegółowe zestawienie granicznych parametrów technicznych aparatu oraz wymaganych akcesoriów zawarte jest w Załączniku do SIWZ. Wymagany aparat wraz ze wszystkimi elementami powinien być fabrycznie nowy, z roku produkcji 2012 i winien posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem odpowiednie zgłoszenia/powiadomienia lub wpisy warunkujące dopuszczenie stosowania aparatu w służbie zdrowia na terenie Polski., o ile ich posiadanie jest wymagane przez przepisy ustawy o wyrobach medycznych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także udzielenie gwarancji na aparat i jego wyposażenie, zapewnienie serwisu i napraw, dostosowanie pomieszczeń pracowni radiologii do nowego aparatu, zainstalowanie i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu.  Przygotowanie kompletu niezbędnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji właściwego organu o dopuszczeniu do użytkowania.

 

 (kod CPV 33.11.10.00-1) – aparatura rentgenowski

 

b)     Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107, poz. 679).

 

c)      Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wskazanej lokalizacji aparatu RTG, celem właściwego, pełnego rozpoznania zakresu koniecznych robót związanych z uruchomieniem oferowanego urządzenia oraz oceny ewentualności sporządzenia orzeczeń i ekspertyz, przedmiarów, pozwalających na  pełną ocenę wymaganych nakładów rzeczowych i finansowych związanych z należytym wykonaniem zamówienia. Wizja lokalna odbywać się może w dniach 12-19 września br. w godzinach pracy Zamawiającego.

 

d)     Wymagania stawiane wykonawcy:

1)    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

 

2)   Dostarczony sprzęt winien spełniać normy jakościowe, posiadać certyfikaty i zezwolenia odpowiednich organów do stosowania w jednostkach służby zdrowia (załączyć posiadane atesty);

 

3) Sprzęt winien być wyposażony w niezbędne oprzyrządowanie, dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, kartę gwarancji itd.

 

4)     Obowiązkiem dostawcy sprzętu jest opracowanie projektu usytuowania aparatu do zdjęć kostno-płucnych w Pracowni radiologii zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wizję lokalną.

 

5)     Szczegółowe wytyczne montażu aparatu RTG dostawca przedłoży po rozstrzygnięciu przetargu w terminie 5 dni;

 

6)  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

 

7)   Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;

 

8)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 
 

Nie dopuszcza się zamówień częściowych.

Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia do 26.11.2012r.

Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty:

 

Lp.

Wyszczególnienie

1.       

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.        

Wykaz, co najmniej jednej wykonanej dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom (spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez potwierdzenie należycie wykonanej dostawy, której przedmiotem była dostawa aparatu RTG, o wartości min. 250 000,00 złotych brutto) stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie

3.        

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.        

Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa). Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Natomiast w przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

5.        

Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawąz dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107, poz. 679), a w szczególności:

- spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów,

-  wystawiono dla nich deklarację zgodności,

-  oznakowano je znakiem zgodności CE.

 

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega  żadnemu wpisowi do rejestru, Zamawiający  wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

6.        

Podmioty zagraniczne – w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

7.        

Katalogi w języku polskim– zawierające wszystkie wymagane  parametry techniczne.

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja: http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html

Termin składania ofert: 20.09.2012r. do godziny 15:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod numerem 342636-2012; dnia 11.09.2012r. 


 

 

Pliki do pobrania


- SIWZ rtg + zalaczniki.docx
SIWZ oraz załączniki; w przypadku braku pakietu Office, można użyć darmowej aplikacji Microsoft Word Viewer

- projekt ochrony radiolog.rar
Archiwum z plikami PDF - do rozpakowania i otwarcia plików można użyć darmowych programów 7-zip oraz Adobe Reader

- Pytania i odpowiedzi.doc
Dodano 17.09.2012r.

- ZALACZNIK NR 1 - zmodyfikowany.doc
Zmodyfikowany zał. nr 1, dodany 17.09.2012r.

- wynik przetargu.docx
Zawiadomienie o wyniku postępowania

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-26.09.2012.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty - NOWE - 26.09.2012r.
(C) 2018 WSPL SPZOZ