WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

296384 - 2013

Dostawa i instalacja systemu cyfrowej radiografii pośredniej (CR) (unieważnione)
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
dostawa, instalacja, wdrożenie i nadzorowanie systemu cyfrowej radiografii pośredniej CR z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG


Unieważnienie postępowania (dodano 13.08.2013r.)

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 907), zwanej dalej ,,Ustawą”, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku zawiadamia, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację systemu cyfrowej radiografii pośredniej (CR) znak sprawy : N/5/05/13 zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Pobierz treść unieważnienia: link


Treść zamówienia:

Dostawa i instalacja systemu cyfrowej radiografii pośredniej (CR)


Numer ogłoszenia: 296384 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsplek.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu cyfrowej radiografii pośredniej (CR).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie i nadzorowanie systemu cyfrowej radiografii pośredniej CR z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG dla potrzeb dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje system do potrzeb Zamawiającego wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników oraz administratorów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.W ramach dostawy Wykonawca dostarczy:

a. system radiografii pośredniej: skaner płyt obrazowych - 1 szt., kaset z płytami obrazowymi - 1 zestaw, stacjikonsoli dla techników - 1 szt., stacji diagnostycznej - 1 szt. system archiwizacji obrazów PACS-WEB lub równoważny udzieli bezterminowych 5 licencji oraz dostarczy dodatkowe oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy Systemu i odpowiednio je skonfiguruje,

b.dostawę niezbędnej infrastruktury sprzętowej,

2.W ramach wdrożenia systemu przewiduje się następujące etapy realizacji zamówienia:

- przygotowanie stanowisk komputerowych, min. 5

- Instalację i konfigurację bazy danych, modułów programowych,

- konfigurację systemu,

- szkolenie użytkowników i administratorów systemu,

- nadzór autorski i inżynierski i serwis oprogramowania.

W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania elementów systemu, ich zakres funkcjonalny, tworzenie i gromadzenie informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zakładu. Zakres szkolenia obejmuje około 5 osób, Dla każdej osoby szkolonej Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi systemu w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej.

3.Nadzór autorski- serwis i inżynierski W ramach min. 24 miesięcznego bezpłatnego serwisu gwarancyjnego tzw. nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez usuwanie błędów w oprogramowaniu przez łączny okres 24 miesiący od daty zakończenia wdrożenia i bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne. W ramach minimum 24 miesięcznego bezpłatnego serwisu inżynierskiego Wykonawca zapewni m.in.:

a)usuwanie awarii oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego tzn. błędu powtarzalnego, pojawiającego się za każdym razem w miejscu działania programu i prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników działania oprogramowania. Czas dokonania korekty oprogramowania aplikacyjnego max. 72 godzin od czasu zgłoszenia w przypadku problemu, który uniemożliwia prawidłowe użycie oprogramowania oraz 30 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia w pozostałych przypadkach. W wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,

b)instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem,

c)Zamawiający wymaga wykonania minimum 1 nieodpłatnego przeglądu w roku w okresie trwania gwarancji,

d)bieżącą pomoc w użytkowaniu systemu,

e)pomoc w usunięciu awarii oprogramowania objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych,

f)przynajmniej raz na kwartał standardowe wizyty serwisowe: weryfikację integralności baz danych, bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, sprawdzanie logów systemowych, konsultacje itp.,

g)awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na odpowiednich nośnikach,

h)w ramach obsługi telefonicznej (hot-line) i internetowej Zamawiający może zgłosić pytania na temat używanych produktów, zwłaszcza oprogramowania,

i)możliwość administrowania systemem poprzez szyfrowane łącze internetowe.

Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr 6 do SIWZ, pn. Minimalne-graniczne parametry techniczne urządzeń i oprogramowania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.13.00-4, 48.18.00.00-3, 48.60.00.00-4, 48.61.00.00-7, 30.23.60.00-2, 80.51.10.00-9, 72.25.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

2.Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP 66 1020 4753 0000 0602 0047 9584


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy i dołączą do oferty (poza oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), odpowiednie dokumenty: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy i dołączą do oferty (poza oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), odpowiednie dokumenty: b)posiadają wiedzę i doświadczenie - wykonawca wykaże, iż wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem i pełnieniem nadzoru inżynierskiego w zakresie dostawy i instalacji systemu cyfrowej radiografii pośredniej o wartości minimum 150 000, 00 zł. brutto Wykonawca spełni warunek, jeśli dołączy do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia składa oświadczenie)

 


•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy i dołączą do oferty (poza oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), odpowiednie dokumenty: a)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy i dołączą do oferty (poza oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), odpowiednie dokumenty: a)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy i dołączą do oferty (poza oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), odpowiednie dokumenty: a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


•    inne dokumenty
Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r.-o wyrobach medycznych - ( Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania.


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ - parametry techniczne urządzeń i oprogramowania

2. formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ 3. tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 1a do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do niniejszej umowy : a)Wydłużenia terminu zakończenia umowy: - W przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b)wynagrodzenia: - w przypadku zmiany podatku VAT;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsplek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, pokój 124 kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania


- Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

- Zalacznik nr 1a - Tabela elementow rozliczeniowych.doc

- Zalacznik nr 2 Wzor oswiadczenia art. 22 Ustawy.doc

- Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art. 24 ust. 1 Ustawy.doc

- Zalacznik nr 4 Wzor wykazu dostaw.doc

- Zalacznik nr 5 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy.doc

- Zalacznik nr 6 do SIWZ.xlsx

- Zalacznik nr 7 - projekt umowy.doc

- ogloszenie o zamowieniu 25 lipca 2013.doc

- SIWZ.doc

- Zapytania i wyjasnienia 06.08.2013.doc

- uniewaznienie.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ