WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (nieobjęte obowiązkiem stosowania PZP)
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach


PLIKI DO POBRANIA - ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA ->

 

Rozstrzygnięcie:

W dniu 5 września 2014r. o godzinie 11:00 w pokoju 124 komisja konkursowa unieważniła konkurs ponieważ we wskazanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Protokół z przebiegu można pobrać pod treścią ogłoszenia w sekcji 'Pliki do pobrania'. Kliknij tu, by pobrać protokół.Pierwotna treść ogłoszenia (opublikowana 26 sierpnia 2014r.):

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku ul. Obwodowa 3 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz.1027 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.293 poz.1729) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- lekarza rodzinnego

- lekarza pediatry

2) Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych: 

- lekarza ginekologa

- lekarza neurologa

- lekarza ortopedy

- lekarza chirurga

- lekarza otolaryngologa

i zaprasza do składania ofert

Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od 22.09.2014r. do 31.08.2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 na stronie internetowej: www.wsplek.pl lub przesłać wniosek na adres wspl.kancelaria2@wp.pl Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku w terminie od 25.08.2014r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 05.09.2014r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2014r. o godz. 11.00 w pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 22.08.2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 05.09.2014r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027).

 

Pliki do pobrania


- Ogloszenie konkursu.doc
Treść ogłoszenia w pliku DOC

- Zalacznik nr 2 do umowy POZ.doc
Załącznik do umowy POZ - świadczenia związane z realizacją świadczeń lekarza POZ

- UMOWA POZ.doc
Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne w POZ

- UM. SPECJALISTYKA.doc
Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

- OSWIADCZENIE ZAL. 4.doc
Załącznik 4 - oświadczenie dot. odpisów dokumentów kwalifikacyjnych

- OSWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc
Oświadczenie - zobowiązanie do ubezpieczenia

- OSWIADCZ ZAL 3.doc
Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów

- OSWIADCZ ZAL 2.doc
Załącznik 2 - Oświadczenie oferenta

- Oferta lek specj 2014 godzinowamiesieczna.doc
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - AOS

- Oferta lek POZ 2014.doc
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - POZ

- ogloszenie konkursu.jpg
Protokół z rozstrzygnięcia postępowania
(C) 2013 WSPL SPZOZ