WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

303574 - 2014

Przebudowa drogi wewnętrznej - Etap I - Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (unieważnione)
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3


WYNIK POSTĘPOWANIA (dodano 29 września 2014r.):

ZNAK SPRAWY: N/7/08/14

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą", Zamawiający - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku, 11-500, ul. Obwodowa 3 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3" Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej".

Powody unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Giżycko: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3
Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Numer ogłoszenia: 303574 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.
Adres strony internetowej zamawiającego:www.wsplek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku o długości około 76 metrów oraz na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o dł. 169.0 m wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych o średnicy fi 200, fi 160 mm o łącznej długości około 64,5 dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Prace budowlane będą polegały na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku. Obejmują one: 1.Opracowanie: Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi krajowej. 2.Opracowanie harmonogramu robót oraz przedstawienie wniosków materiałowych na wbudowane urządzenia. 3.Wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w harmonogramie, w zakresie których należy wykonać: a.przebudowanie kanałów metodą tradycyjną w wykopie otwartym na odcinkach: kanalizacja sanitarna :S1 - S4 kanalizacja deszczowa D1 -D13 b.przebudowanie kanałów metodą przecisku w rurze osłonowej na odcinkach: kanalizacja sanitarna :S1 - Sistn. kanalizacja deszczowa D1 -Distn. c.montaż regulatora przepływu na kanalizacji deszczowej d.montaż wszystkich studni i wpustów wraz z wyposażeniem e.demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej f.demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej g.zamulenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych mieszanką piaskową h.doprowadzenie terenu należącego do Zamawiającego do stanu bezkolizyjnego poruszania się na obiekcie poprzez utwardzenie płytami ażurowymi ubytku w nawierzchni, powstałego w wyniku prowadzonych prac na całej długości ciągów komunikacyjnych. 4.Dokumentacja odbiorowa W ramach zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą /3 egz./, która powinna zawierać: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, zaakceptowaną przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, wnioski materiałowe na wbudowane materiały, inwentaryzację powykonawczą, zestawienie długości wybudowanej sieci /potwierdzone przez uprawnionego geodetę/, aprobaty, testy i deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń, Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Nie uwzględniono tam prac związanych z uzupełnieniem nawierzchni opisanych w pkt. 3 lit. h oferent powinien uwzględnić kwoty z tym związane w formie ryczałtu dodając odpowiednią pozycję w trakcie sporządzania oferty.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.12.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.11.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2.Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami) 4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP 66 1020 4753 0000 0602 0047 9584.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu/modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnej o wartości łącznej co najmniej 400 000,00 PLN brutto. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie Kierownika budowy - który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych lub w ograniczonym zakresie koniecznym do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku dysponowania potencjałem kadrowym innych podmiotów, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tychże podmiotów o oddaniu osób do dyspozycji Wykonawcy. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. a) Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN b) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 PLN (opłacona polisa OC). Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunku w zakresie zdolności finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: a) Informacji banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której inny podmiot niż Wykonawca, użyczający swoje zasoby posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot niż Wykonawca, udostepniający swoje zasoby jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY>
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a)Dowód wniesienia wadium, oryginał gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, b)formularz oferty wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, c)Informację dot. przynależności do danej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ, d)Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, e)Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, f) Wykaz robót budowlanych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, g)Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu lub odpowiednio zobowiązanie podmiotów o oddaniu osób do dyspozycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, h)stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i)w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, j)inne oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy dla potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu określone w Rozdział VII SIWZ. k)dokumenty informujące o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Rozdział VII pkt 2 l)w przypadku podmiotów zagranicznych, oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt. 3. niniejszej SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: - terminu wykonania zamówienia, - wynagrodzenia, - przedmiotu umowy, Szczegółowy zakres dopuszczalnych zmian określa Specyfikacja, Rozdział XX
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wsplek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania


- SIWZ.pdf

- Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

- Zalacznik nr 1a - Lista podmiotow grupa kapitalowa.doc

- Zalacznik nr 2 - wzor oswiadczenia art. 22 ust. 1 Ustawy.doc

- Zalacznik nr 3 - wzor oswiadczenia art. 24 ust. 1 Ustawy.doc

- Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.doc

- Zalacznik nr 5 - wzor_wykazu_osob_niezbednych_do_wykonania_zamowienia.doc

- Zalacznik nr 6 Wzor umowy.pdf

- zalacznik nr 7 - opis techniczny kan deszczowej i sanitarnej.zip

- zalacznik nr 8 - mapa, profil.zip

- Zalacznik nr 9 Przedmiar kanalizacja deszczowa kanalizacja sanitarna.pdf
(C) 2018 WSPL SPZOZ