WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

357726 - 2014

Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 323916-2014 z dnia 2014-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku o długości około 76 metrów oraz na wykonaniu...

Termin składania ofert: 2014-10-15

________________________________________

 

Giżycko: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Numer ogłoszenia: 357726 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323916 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku o długości około 76 metrów oraz na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o dł. 169.0 m wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych o średnicy fi 200, fi 160 mm o łącznej długości około 64,5 dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Prace budowlane będą polegały na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku. Obejmują one: 1.Opracowanie: Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi krajowej. 2.Opracowanie harmonogramu robót oraz przedstawienie wniosków materiałowych na wbudowane urządzenia. 3.Wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w harmonogramie, w zakresie których należy wykonać: a.przebudowanie kanałów metodą tradycyjną w wykopie otwartym na odcinkach: kanalizacja sanitarna :S1 - S4 kanalizacja deszczowa D1 -D13 b.przebudowanie kanałów metodą przecisku w rurze osłonowej na odcinkach: kanalizacja sanitarna :S1 - Sistn. kanalizacja deszczowa D1 -Distn. c.montaż regulatora przepływu na kanalizacji deszczowej d.montaż wszystkich studni i wpustów wraz z wyposażeniem e.demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej f.demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej g.zamulenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych mieszanką piaskową h.doprowadzenie terenu należącego do Zamawiającego do stanu bezkolizyjnego poruszania się na obiekcie poprzez utwardzenie płytami ażurowymi ubytku w nawierzchni, powstałego w wyniku prowadzonych prac na całej długości ciągów komunikacyjnych. 4.Dokumentacja odbiorowa W ramach zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą /3 egz./, która powinna zawierać: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, zaakceptowaną przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, wnioski materiałowe na wbudowane materiały, inwentaryzację powykonawczą, zestawienie długości wybudowanej sieci /potwierdzone przez uprawnionego geodetę/, aprobaty, testy i deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń, Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Nie uwzględniono tam prac związanych z uzupełnieniem nawierzchni opisanych w pkt. 3 lit. h oferent powinien uwzględnić kwoty z tym związane w formie ryczałtu dodając odpowiednią pozycję w trakcie sporządzania oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.12.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.11.06-6.

 


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Firma Energosan, Zenon Dranka, ul. Polna 19a, 11-612 Kruklanki, 11-612, 11-612 Kruklanki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 243540,00

Oferta z najniższą ceną: 243540,00 / Oferta z najwyższą ceną:

329704,93

Waluta: PLN.

 Pliki do pobrania

(C) 2018 WSPL SPZOZ