WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 28.09.2020 DO 04.10.2020
Przychodnia WSPL SPZOZ Giżycko jest nieczynna z powodu kwarantanny.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni - teleporady:

Waldemar Krupa501 690 789      godz. 08:00 - 15:00w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir501 321 203     godz. 08:00 - 18:00t.alzaghir@wsplek.pl

W sprawach pilnych przyjęcia pacjentów POZ (lekarzy rodzinnych) realizuje Centrum Medyczne Masuria ul. Wodociągowa 17
tel. 87 428 67 72 w godz. 8:00 - 18:00

Przypadki nagłe, zagrożenie życia - Pogotowie Ratunkowe tel. 112
Szpitalny Oddział Ratunkowy - tel. 87 428 57 58, 87 429 66 84

Przypadki pilne realizuje Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Nocna Pomoc Lekarska), ul. Warszawska 41

poniedziałek - piątek od godz. 18:00 do godz. 8:00,
sobota i niedziela - całą dobę
Lekarze - tel. 429 66 33; Pielęgniarki - tel. 87 429 66 34

Pilne badania laboratoryjne i Rtg realizuje Szpital Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia GOZ)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest zawieszona z powodu kwarantanny do 04.10.2020
Po zakończeniu kwarantanny pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wizyty.telefony do kontaktu:
Rejestracja godz. 08:00 - 15:00
tel. 87 428 26 32
tel. 261 335 376

Sprawy administracyjne, Sekretariat - 502 408 894
Medycyna pracy, opieka pielęgniarska - 502 408 900
Dyrektor - 600 427 655

357726 - 2014

Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 323916-2014 z dnia 2014-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku o długości około 76 metrów oraz na wykonaniu...

Termin składania ofert: 2014-10-15

________________________________________

 

Giżycko: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Numer ogłoszenia: 357726 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323916 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku o długości około 76 metrów oraz na wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o dł. 169.0 m wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych o średnicy fi 200, fi 160 mm o łącznej długości około 64,5 dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap I: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Prace budowlane będą polegały na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku. Obejmują one: 1.Opracowanie: Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi krajowej. 2.Opracowanie harmonogramu robót oraz przedstawienie wniosków materiałowych na wbudowane urządzenia. 3.Wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w harmonogramie, w zakresie których należy wykonać: a.przebudowanie kanałów metodą tradycyjną w wykopie otwartym na odcinkach: kanalizacja sanitarna :S1 - S4 kanalizacja deszczowa D1 -D13 b.przebudowanie kanałów metodą przecisku w rurze osłonowej na odcinkach: kanalizacja sanitarna :S1 - Sistn. kanalizacja deszczowa D1 -Distn. c.montaż regulatora przepływu na kanalizacji deszczowej d.montaż wszystkich studni i wpustów wraz z wyposażeniem e.demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej f.demontaż istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej g.zamulenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych mieszanką piaskową h.doprowadzenie terenu należącego do Zamawiającego do stanu bezkolizyjnego poruszania się na obiekcie poprzez utwardzenie płytami ażurowymi ubytku w nawierzchni, powstałego w wyniku prowadzonych prac na całej długości ciągów komunikacyjnych. 4.Dokumentacja odbiorowa W ramach zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą /3 egz./, która powinna zawierać: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, zaakceptowaną przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, wnioski materiałowe na wbudowane materiały, inwentaryzację powykonawczą, zestawienie długości wybudowanej sieci /potwierdzone przez uprawnionego geodetę/, aprobaty, testy i deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń, Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Nie uwzględniono tam prac związanych z uzupełnieniem nawierzchni opisanych w pkt. 3 lit. h oferent powinien uwzględnić kwoty z tym związane w formie ryczałtu dodając odpowiednią pozycję w trakcie sporządzania oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.12.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.11.06-6.

 


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Firma Energosan, Zenon Dranka, ul. Polna 19a, 11-612 Kruklanki, 11-612, 11-612 Kruklanki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 243540,00

Oferta z najniższą ceną: 243540,00 / Oferta z najwyższą ceną:

329704,93

Waluta: PLN.

 Pliki do pobrania

(C) 2018 WSPL SPZOZ