WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/2/01/15 K.C.

OKRESOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO I SPRAWNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W GIŻYCKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku przy ul. Obwodowa 3 (Kodeks Cywilny)


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych z wykonaniem pomiaru predkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/2/01/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
W
ykonanie usługi okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z czyszczeniem niedrożnych przewodów, wykonanie pomiaru predkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy
ul. Obwodowej 3. (załącznik nr 1)
zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 1 Prawo budowlane oraz zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz obowiązujacym i normami.

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania usługi kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2015 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2015 r. Godz. 1115

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Do 10 lutego 2015 r., rozliczenie na podstawie protokółu wykonania
okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych z pomiarami przepływu powietrza w wentylacji kotłowni podpisanego przez zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.pl.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokółem
kontroli i pomiarów.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Zakres usługi.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Pliki do pobrania


- Zalacznik 2 Formularz oferty.doc

- Zalacznik 1 Opis i zakres uslugi.doc

- N 2 01 15 KC Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.JPG
(C) 2013 WSPL SPZOZ