WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie AOS: lekarza ortopedy, lekarz chirurga, lekarza otolaryngologa, lekarza dermatologa. W zakresie leczenia stomatologicznego: lekarza ortodonty


 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz.1027 z póź.zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.293 poz.1729)
ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych
w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych:

  • lekarza ortopedy

  • lekarza chirurga

  • lekarza otolaryngologa

  • lekarza dermatologa

     Leczenia Stomatologicznego:

  • lekarza ortodonty

i zaprasza do składania ofert

 Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. Nr 81, poz. 484/

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychzostanie zawarta na czas
od 01.03.2015r. do 28.02.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w
pokoju 124na stronie internetowej: www.wsplek.pllub przesłać wniosek na adres wspl.kancelaria2@wp.pl Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku w terminie
od
19.02.2015 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 26.02.2015 r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2015r. o godz. 11.00 w pok. Nr 124 przy
ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z dnia
19.02.2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 26.02.2015 r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027).


Pliki do pobrania


- UM. STOMATOLOGIA 2015.doc

- UM. SPECJALISTYKA 2015.doc

- OSWIADCZENIE ZAL. 4.doc

- OSWIADCZ ZAL 3.doc

- OSWIADCZ ZAL 2.doc

- OSWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- Oferta lek specj 2015 stom.doc

- Oferta lek specj 2015 godzinowa miesieczna.doc

- Regulamin.doc

- Zarzadzenie o ogloszen.konk..doc
(C) 2013 WSPL SPZOZ