WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/6/04/15 K.C.

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA WSPL SPZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 UWAGA! rozszerzono zamówienie o 500 szt. płyt CD-R do RIMAGE 2000

Znak sprawy: N/6/04/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
ul. Obwodowej 3. (Załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert:21 kwietnia 2015 r. Godz. 1115

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Do 28 kwietnia 2015 r., rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia
podpisanego przez zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.pl.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 21.04.2015r. Godz. 11.15 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

UWAGA!

W związku z rozszerzeniem opisu przedmiotu zamówienia o 500 szt płyt CD-R 700 MB do duplikatora RIMAGE 2000i płyty o powierzchni matowej do nadruku atramentowego i 500 szt. kopert do łyt CD z okienkiem termin składania ofert został wydłuzony do 24.04.2015r. do godz. 11.00.
Rozpatrzenie ofert w dniu 24.04.2015r. do godz. 11.15  

Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2015 r. Godz. 1115

Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia: 

Do 30 kwietnia 2015 r., rozliczenie na podstawie protokółu przyjęciapodpisanego przez zamawiającego.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania


- Zalacznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

- Zalacznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamowienia.xls

- N 6 04 15 KC Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.JPG
(C) 2013 WSPL SPZOZ