WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

79727-2015

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 79727 - roboty budowlane
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3


Znak sprawy: N/7/05/15 Giżycko, 23.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 98051 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

Giżycko: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkod utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap II: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79727 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap II: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej, likwidacji progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 - Etap II. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie: Projektu Organizacji Ruchu - na czas prowadzenia robót na obiekcie. 2. Opracowanie harmonogramu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przedstawienie wniosków materiałowych do akceptacji. 3. Wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w harmonogramie, w zakresie których należy wykonać: a) Wymianę istniejącej konstrukcji drogi, b) Przebudowę skrzyżowań, c) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni, d) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, e) Zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. 4. Dokumentacja odbiorowa W ramach zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą (3 egz.), która powinna zawierać: - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, zaakceptowaną przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, - wnioski materiałowe na wbudowane materiały, - inwentaryzację powykonawczą, - aprobaty, testy i deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z zakresem i charakterem prowadzonych robót, określonym w dokumentacji projektowej. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania w celu rzetelnego skalkulowania ceny oferty. Wykonawcy mogą indywidualnie zwracać się o udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej do p. Mirosława Sadowskiego - tel. nr (87) 428 52 21 na minimum dwa dni przed terminem wizji lokalnej. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. I. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty  potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. II. Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. III. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. IV. W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał pacjentom i innym klientom przychodni dojścia - dojazdu do przychodni, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. V. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.11.27.00-2, 45.31.62.13-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224317,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 242937,92

  • Oferta z najniższą ceną: 242937,92 / Oferta z najwyższą ceną: 242937,92

  • Waluta  PLN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Data zamieszczenia 23.06.2015r.


Znak sprawy: N/7/05/15              

Giżycko, 23.06.2015 r.


DO WYKONAWCY 

 

Dot. postępowania przetargowego na roboty budowlane:


Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3"

Etap II: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) , w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane:


Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3"


Etap II:
Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.,
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta: 

 

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów (kryteria: cena oferty:

98% - 98,00 pkt)

Liczba przyznanych punktów (kryteria: gwarancja:

2% - 2,00 pkt)

kolejność ofert wg kryterium oceny

1.

Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

98,00

00,00

1

 

Wybrano ofertę nr 1:

 Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w wyniku dokonanej oceny zgodnie z przyjętym kryterium. Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.

 Wykonawcy wykluczeni: Nie wykluczono Wykonawców

Oferty odrzucone: Nie odrzucono ofert

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 – umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę.

 

(-) Kierownik Zamawiającego

Dyrektor
lek. Artur Radman---------------------------------------------------


data zamieszczenia: 01.06.201

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsplek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i burzowej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Etap II: Przebudowa drogi wewnętrznej. Likwidacja progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej, likwidacji progów i przeszkód utrudniających przemieszczanie osób niepełnosprawnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 - Etap II. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie: Projektu Organizacji Ruchu - na czas prowadzenia robót na obiekcie. 2. Opracowanie harmonogramu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przedstawienie wniosków materiałowych do akceptacji. 3. Wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w harmonogramie, w zakresie których należy wykonać: a) Wymianę istniejącej konstrukcji drogi, b) Przebudowę skrzyżowań, c) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni, d) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, e) Zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. 4. Dokumentacja odbiorowa W ramach zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą (3 egz.), która powinna zawierać: - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, zaakceptowaną przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, - wnioski materiałowe na wbudowane materiały, - inwentaryzację powykonawczą, - aprobaty, testy i deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z zakresem i charakterem prowadzonych robót, określonym w dokumentacji projektowej. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania w celu rzetelnego skalkulowania ceny oferty. Wykonawcy mogą indywidualnie zwracać się o udostępnienie obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej do p. Mirosława Sadowskiego - tel. nr (87) 428 52 21 na minimum dwa dni przed terminem wizji lokalnej. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. I. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. II. Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. III. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. IV. W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał pacjentom i innym klientom przychodni dojścia - dojazdu do przychodni, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. V. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.11.27.00-2, 45.31.62.13-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.08.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1189 0025 0145 4320 0001.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, b) nazwę Zamawiającego, c) nazwę gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności (nazwa i numer zadania), która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności: - Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub - w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
6. Postanowienia pkt. 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/modernizacji/przebudowie drogi zawierających warstwy mineralno-bitumiczne o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 PLN brutto. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia może być poświadczenie, lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W dokumentach tych musi być zawarta informacja, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazanie, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dysponowania niezbędnym sprzętem technicznym zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej n/w sprzętem: 1. Wytwórnia masy bitumicznej położona nie dalej niż 70 km od miejsca prowadzenia robót drogowych, szt. 1. 2. Piła do cięcia nawierzchni (spalinowa lub elektryczna z agregatem prądotwórczym), szt. 1, 3. Płyta wibracyjna, szt. 1, 4. Stopa wibracyjna, szt. 1, 5. Skrapiarki, szt. 1, 6. Walec stalowy, szt. 1, 7. Walec ogumiony, szt. 1, 8. Młot wyburzeniowy (pneumatyczny, spalinowy lub elektryczny z agregatem prądotwórczym), szt. 1, 9. Rozściełacz mas bitumicznych, 10. Środki transportowe o ładowności >=5t, szt. 2, 11. Komplet oznakowania robót remontowych w pasie. Od Wykonawców nie posiadających własnej wytwórni mas bitumicznych, Zamawiający wymaga dołączenia umowy na zakup mas bitumicznych. Wraz z przedłożonym wykazem sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 6, Wykonawca zagwarantuje (oświadczy), że czas transportu mieszanki od załadunku do rozładunku nie przekroczy 2 h z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz zagwarantuje (oświadczy) posiadanie zaplecza laboratoryjnego lub dostęp do niego. Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w zakresie potencjału technicznego, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). - Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie, - Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych lub w ograniczonym zakresie koniecznym do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie niniejszego zamówienia, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku dysponowania potencjałem kadrowym innych podmiotów, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tychże podmiotów o oddaniu osób do dyspozycji Wykonawcy.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek, jeżeli dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. - Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN - Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 PLN (opłacona polisa OC).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy uproszczony

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 98
• 2 - Gwarancja - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy: - wynikającego z trudnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie i lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie, - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, np. ujawnienia w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów, - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie, - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynagrodzenia - w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę w szczególności podatku VAT - zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w pkt c) zmiany przedmiotu umowy - w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części, zakresu robót, np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu Wykonawcy, - w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, wprowadzeniu robót zamiennych z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w par. 3 ust. 1 projektu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę jeżeli dotyczy oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. W wypadku niewykonania zmiany wykonania jakichkolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny - wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem: - kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót, - w przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa warmińsko-mazurskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 projektu umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, wymaga zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wsplek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Obwodowa 3 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Obwodowa 3 pok. 124 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie,Pliki do pobrania


- SIWZ.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Zalacznik nr 1_Formularz_ofertowy.doc
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Zalacznik nr 1a_Lista_podmiotow_grupa_kapitalowa.doc
Załącznik nr 1a - Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej

- Zalacznik nr 2_Wzor_oswiadczenia_art_22_ust_1_Ustawy.doc
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy

- Zalacznik nr 3_Wzor_oswiadczenia_art_24_ust_1_Ustawy.doc
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

- Zalacznik nr 4_Wzor_wykazu_robot_budowlanych.doc
Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót budowlanych

- Zalacznik nr 5_Wzor_wykazu_osob_niezbednych_do_wykonania_zamowienia.doc
Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób niezbędnych do wykonania zamówienia

- Zalacznik nr 6_Wykaz_sprzetu.doc
Załącznik Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

- Zalacznik nr 7_Wzor_umowy_Przebudowa_drogi_WSPLek.doc
Załącznik Nr 7 Wzór umowy przebudowa drogi

- zalacznik_nr_8.zip
Załącznik Nr 8 Dokumentacja projektowa

- zalacznik_nr_9.zip
Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa

- Zalacznik Nr 10_Dokumentacja projektowa 2_PB_WSPL Gizycko_Kan Deszczowa.pdf
Załącznik Nr 10 Dokumentacja projektowa 2 Kan.-deszczowa

- Zalacznik Nr 10_Dokumentacja projektowa 2a_PB_WSPL Gizycko_Kan Deszczowa.pdf
Załącznik Nr 10 Dokumentacja projektowa 2a Kan.-deszczowa

- Zalacznik Nr 11_Przedmiar robot _PR_roboty drogowe Gizycko_06_2015_1.pdf
Załącznik Nr 11 Przedmiar robót roboty drogowe

- Zalacznik Nr 11_Przedmiar robot_Kanalizacja deszczowa_RDKD.pdf
Załącznik Nr 11 Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa

- N 7 05 15 Pzp Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.JPG

- Ogloszenie o udzieleniu zamowienia 98051-2015.html
(C) 2018 WSPL SPZOZ