WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

1/08/2015

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (nieobjęte obowiązkiem stosowania PZP)
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach: POZ - lekarz rodzinny; Ambulatoryjne Świadczenia Medyczne: -lekarz ortopeda, -lekarz radiolog, -magister logopedii, Leczenie Stomatologiczne: - lekarz stomatolog


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku ul. Obwodowa 3

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz.1027 z póź.zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.293 poz.1729) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

 

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  • lekarza rodzinnego

2) Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych:

  • lekarza ortopeda

  • lekarza radiologa

  • mgr logopedii

3) Leczenia Stomatologicznego

  • lekarza stomatologa

 

i zaprasza do składania ofert

 

Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. Nr 81, poz. 484/

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychzostanie zawarta na czas od 01.09.2015r. do 31.08.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124na stronie internetowej:www.wsplek.plw terminie od 05.08.2015 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 28.08.2015r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2015r. o godz. 11.00 w pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 05.08.2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 28.08.2015 r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027).

Pliki do pobrania


- Oferta STM 2015.doc

- Oferta AOS 2015.doc

- Oferta lek POZ.doc

- OSWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OSWIADCZ ZAL 2.doc

- OSWIADCZ ZAL 3.doc

- OSWIADCZENIE ZAL. 4.doc

- UMOWA POZ 2015.doc

- Zalacznik nr 2 do umowy POZ.doc

- UM. SPECJALISTYKA 2015.doc

- UM. STOMATOLOGIA 2015.doc

- Regulamin.doc
(C) 2013 WSPL SPZOZ