WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/8/06/15 K.C.

DOSTAWA I MONTAŻ UNITu STOMATOLOGICZNEGO Z WYPOSAŻENIEM
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż UNITu stomatologicznego z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. Do zamówienia zastosowano przepisy Kodeksu CywilnegoZnak sprawy: N/8/06/15 K.C.

OGŁOSZENIE
Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertą na dostawę i montaż UNITu stomatologicznego z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

okazała się oferta

OPTIDENT Małgorzata Foubert Dariusz Stój – Spółka Jawna

ul. Jeździecka 12, 53-032 Wrocław

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż UNITu stomatologicznego
z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 UWAGA. Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia.

Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 15 października do godz. 1500 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.

Znak sprawy: N/8/06/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,
tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.


Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż UNITu stomatologicznego z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy
ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy i montazu urzadzen medycznych wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy i montażu urządzenia medycznego.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 25 września 2015 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego pok. 124 osobiście w godz. 800 - 1400 lub pocztą na odres zamawiającego, pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

WAGA od 14.09.2015r. zmiana adresu e-mail do kontaktu na wspl.kancelaria@wp.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 25 września 2015 r. godz. 1115

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 2 października do godz. 15
00 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.

Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia:
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 15 października do godz. 1500 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.


Rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia podpisanego przez zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiajacego protokół odbioru dostawy, montażu i uruchomienia. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany w fakturze w terminie 28 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru dostawy, montażu i uruchomienia. .

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu,

WAGA od 14.09.2015r. zmiana adresu e-mail do kontaktu na: wspl.kancelaria@wp.pl

 

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 25 września 2015r. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

UWAGA. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WSKAZANA WIZJA LOKALNA MIEJSCA DOSTAWY I MONTAŻU.

WAGA od 14.09.2015r. zmiana adresu e-mail do kontaktu na: wspl.kancelaria@wp.pl

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamóeinia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

 Pliki do pobrania


- N 8 06 15 KC UNIT Opis przedmiotu zamowienia.doc

- N 8 06 15 KC UNIT Formularz ofertowy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ