WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/8/06/15 K.C.

DOSTAWA I MONTAŻ UNITu STOMATOLOGICZNEGO Z WYPOSAŻENIEM
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż UNITu stomatologicznego z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. Do zamówienia zastosowano przepisy Kodeksu CywilnegoZnak sprawy: N/8/06/15 K.C.

OGŁOSZENIE
Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertą na dostawę i montaż UNITu stomatologicznego z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

okazała się oferta

OPTIDENT Małgorzata Foubert Dariusz Stój – Spółka Jawna

ul. Jeździecka 12, 53-032 Wrocław

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż UNITu stomatologicznego
z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 UWAGA. Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia.

Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 15 października do godz. 1500 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.

Znak sprawy: N/8/06/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,
tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.


Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż UNITu stomatologicznego z wyposażeniem dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy
ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy i montazu urzadzen medycznych wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy i montażu urządzenia medycznego.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 25 września 2015 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego pok. 124 osobiście w godz. 800 - 1400 lub pocztą na odres zamawiającego, pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

WAGA od 14.09.2015r. zmiana adresu e-mail do kontaktu na wspl.kancelaria@wp.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 25 września 2015 r. godz. 1115

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 2 października do godz. 15
00 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.

Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia:
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 15 października do godz. 1500 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.


Rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia podpisanego przez zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiajacego protokół odbioru dostawy, montażu i uruchomienia. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany w fakturze w terminie 28 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru dostawy, montażu i uruchomienia. .

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu,

WAGA od 14.09.2015r. zmiana adresu e-mail do kontaktu na: wspl.kancelaria@wp.pl

 

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 25 września 2015r. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

UWAGA. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WSKAZANA WIZJA LOKALNA MIEJSCA DOSTAWY I MONTAŻU.

WAGA od 14.09.2015r. zmiana adresu e-mail do kontaktu na: wspl.kancelaria@wp.pl

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamóeinia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

 Pliki do pobrania


- N 8 06 15 KC UNIT Opis przedmiotu zamowienia.doc

- N 8 06 15 KC UNIT Formularz ofertowy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ