WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/10/11/15 K.C.

Dostawa i montaż urządzenia do kompleksowego badania wzroku, widzenia zmierzchowego oraz pola widzenia z testami wrażliwości na olśnienie dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Urządzenie do kompleksowego badania wzroku, widzenia zmierzchowego oraz pola widzenia z testami wrażliwości na olśnienie


N/10/11/15 K.C.


 

 

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertą na dostawę i montaż urządzenia do kompleksowego badania wzroku, widzenia zmierzchowego oraz pola widzenia z testami wrażliwości na olśnienie dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

okazała się oferta

 

OPTOTech Medical Sp. z o. o.

 

32-020 Wieliczka ul. Św. Barbary 18

 

 

 


 


Dostawa i montaż urządzenia do kompleksowego badania wzroku, widzenia zmierzchowego oraz pola widzenia z testami wrażliwości na olśnienie dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

 

 

Znak sprawy: N/10/11/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,
tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż urządzenia do kompleksowego badania wzroku, widzenia zmierzchowego oraz pola widzenia z testami wrażliwości na olśnieniedla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy i montażu urządzeń medycznych wymagane obowiązującymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy i montażu urządzenia medycznego.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego pok. 124 osobiście w godz. 800 - 1400  lub pocztą na adres zamawiającego, pok. 124  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.kancelaria@wp.pl, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2015 r. godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub  warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do 27 listopada do godz. 1500 2015 r., w dniach Poniedziałek – Piątek w godz. 800 – 1500.
Rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia podpisanego przez zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Wykonawcę  i Zamawiającego protokół odbioru dostawy, montażu i uruchomienia z informacją o przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzenia.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany w fakturze w terminie 28 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru dostawy, montażu i uruchomienia.   .

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.kancelaria@wp.pl.

 

 

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 16 listopada 2015 Godz. 1230. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.          

Załącznik nr 3 – Wzór umowy                                             

 

                                                                                                           W imieniu Zamawiającego
                                                                                                                           (podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

                                                                                                          
                                                                                                           …...........................................Pliki do pobrania


- Zalacznik nr 3.doc

- zalacznik nr 2 .doc

- zalacznik nr 1.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ