WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach: diabetologiczna;chirurgiczna;pediatryczna;urologiczna;medycyny pracy;stomatologiczna;chirurgii stomatologicznej i periodontologii, technika protetyki; diagnostyki radiologicznej


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku ul. Obwodowa 3

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 1400 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz. 1729 z póź.zm ) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt/umowa zlecenie) w zakresie:

 

1) Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych:

  • lekarza diabetologa

  • lekarza chirurga

  • lekarza pediatry

  • lekarza urologa

  • lekarza medycyny pracy

2) Leczenia Stomatologicznego:

  • lekarza stomatologa

  • lekarza chirurgi stomatologicznej i periodontologii

  • technika protetyki

3) Diagnostyki radiologicznej:

  • technika radiologii

i zaprasza do składania ofert

 

Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2015r., poz. 1400 z póź. zm /

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychzostanie zawarta na czas od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. - z możliwością dalszego przedłużenia

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się  w pokoju 124 orazna stronie internetowej:www.wsplek.plw terminie od 30.11.2015r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 11.12.2015r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2015r. o godz. 11.00 w pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 30.11.2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 11.12.2015 r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z póź.zm).

Pliki do pobrania


- Zarzadzenie o ogloszen.konk..doc

- Regulamin.doc

- Oferta lek specjalistyka 2016.doc

- Oferta lek 2016 stomatologia.doc

- Oferta TECH PROT. 2016.doc

- OFERTA RTG.doc

- OSWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OSWIADCZ ZAL 2.doc

- OSWIADCZ ZAL 3.doc

- OSWIADCZENIE ZAL. 4.doc

- UM. SPECJALISTYKA 2016.doc

- UM. STOMATOLOGIA 2016.doc

- UM. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I PERIODONTOLOGIA 2016.doc

- UM. MED. PRACY.doc

- UMOWA zlecenie RTG- 2016.doc

- UMOWA PROTETYKA.doc
(C) 2013 WSPL SPZOZ