WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/11/12/15 K.C.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH ORAZ BARWNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH DO LABORATORIUM WSPL SPZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
SukcesywnA dostawa odczynników do analizatora biochemicznego A15, dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analizy ogólnej dla laboratorium WSPL SPZOZ w Giżycku


Do wykonawców

Zamawiający: 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

SP ZOZ w Giżycku 

11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3 

Nr fax. 87/ 428-52-21 

Znak sprawy: N/11/12/15 K.C.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  

W dniu 8 stycznia 2016 r. o godz. 12:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:na sukcesywną dostawa odczynników do analizatora biochemicznego A15, dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analizy ogólnej
dla laboratorium
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, pokój 124 (kancelaria).

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów

1.

 LIMARCO 

Lidia Zajkowska
ul. Przemysłowa 8

11-700 Mrągowo

100,00 punktów

 

 Wyk: mgr Andrzej Fudala 


                                                                                                                                 Zamawiający

 

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na sukcesywną
dostawa odczynników
do analizatora biochemicznego A15, dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych
oraz barwników hematologicznych i odczynników do analizy ogólnej
dla laboratorium
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3


Znak sprawy: N/11/12/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.Obwodowa 3,11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21, faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora biochemicznego A15, dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analizy ogólnej dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym - załączniki nr 1,2,3)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2016 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 8 Stycznia 2016 r. godz. 1230.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.pl.

Terminy płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 8 Stycznia 2016r. Godz. 1230 Informację
o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załączniki nr 1,2,3 - Formularz ofertowy wraz z opisami przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 4 – Wzór umowy na dostawę
odczynników Pliki do pobrania


- N 11 12 15 KC Zalacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamowienia Odczynniki doiagnostyki laboratoryjnej.xls

- N 11 12 15 KC Zalacznik nr 2 Opis przedmiotu zamowienia Ooczynniki do analizatora A15.xls

- N 11 12 15 KC Zalacznik nr 3 Opis przedmiotu zamowienia Szybkie testy diagnostyczne.xls

- N 11 12 15 KC Zalacznik nr 4 Wzor umowy dostawy odczynnikow.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ