WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/13/12/15 K.C.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO MICROS 60 DLA LABORATORIUM WSPL SPZOZ W GIŻYCKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa odczynników do analizatora hematologicznego Micros 60 dla laboratorium WSPL SPZOZ w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


 

DO WYKONAWCÓW

 

Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3
Nr fax. 87/ 428-52-21
Znak sprawy: N/13/12/15 K.C.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 8 stycznia 2016 r. o godz. 12:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: na sukcesywną dostawĘ odczynników do analizatora hematologicznego MICROS 60
dla laboratorium
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, pokój 124 (kancelaria).

 

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

 

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów

1.

HORIBA ABX Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa


100,00 punktów

 

 

 Wykonał: mgr Andrzej Fudala

 

                                                                                                                                          Zamawiający


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na s
ukcesywną dostawę odczynników
do analizatora hematologicznego Micros 60 dla laboratorium
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


Znak sprawy: N/13/12/15 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.Obwodowa 3,11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21, faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora hematologicznego Micros 60dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym - załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2016 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 8 Stycznia 2016 r. godz. 1230.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie
z Art. 70
1§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.pl.

Terminy płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 8 Stycznia 2016r. Godz. 1230 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z opisami przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę
odczynników Pliki do pobrania


- N 13 12 15 KC Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamowienia.xls

- N 13 12 15 KC Zalacznik nr 2 Wzor umowy dostawy odczynnikow.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ