WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/3/01/16 K.C.

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA WSPL SPZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


OGŁOSZENIE

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

Znak sprawy: N/3/01/16 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21,
faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
(załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 19 lutego 2016 r. Godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dwie dostawy materiałów biurowych:
pierwsza dostawa do 3 marca 2016 r. , druga dostawa do 8 lipca 2016 r. rozliczenie na podstawie protokółów przyjęciapodpisanych przez zamawiającego po każdej dostawie. Podział dostaw w załaczniku nr 1.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.pl.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 19.02.2016r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej WSPL Giżycko, zakładka: zamówienia publiczne poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 – Wykaz materiałów biurowych i terminy dostarczenia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 12:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, dokonał otwarcia ofert
w postępowaniu przetargowym na:
dostawę materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów

1.

P.H. PAXER Sp.J.
Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski
ul. Towarowa 11
10-416 Olsztyn

 

100,00 pkt.

 

2

Przedsiębiorstwo Prywatne GLOBO
Barbara Sułkowska
ul. Dąbrowskiego 2
11-500 Giżycko

 

97,00 pkt

 

3.

LOGOS Grzegorz Kamiński
Pl. Piłsudskiego 2/1
11-400 Kętrzyn

48,00 pkt

4

KAJO K. Syryca J. Popowska
ul. Łukasiewicza 8A
19-300 Ełk


44.00 pkt

 

 Pliki do pobrania


- N 3 01 16 KC Zalacznik nr 1 Opis Przedmiotu Dostawa Materialow biurowych.xls

- N 3 01 16 KC Zalacznik nr 2 Formularz ofertowy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ