WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/7/05/16

Dostawa: Aparat USG, Fala Uderzeniowa
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.Dnia 30.05.2016 r. dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2, oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1

Dnia 18.05.2016r dodano pytania i odpowiedzi na zadawane pytania dotyczącego zamówienia znak sprawy N/7/05/16. Plik do pobrania w załączniku 


 Numer ogłoszenia: 119166 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsplek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. W zakres zamówienia wchodzi szkolenie personelu medycznego, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. W zakres zamówienia wchodzi szkolenie personelu medycznego, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Niniejsze zamówienie podzielono na dwie (części) zadania: Zadanie nr 1 - Aparat do ultrasonografii - Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 - Aparat do terapii falą uderzeniową - Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: Dostawę aparatury Montaż aparatury Przeszkolenie użytkowników aparatów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji Wykonawca zapewni m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty serwisowe - częstotliwość zgodnie z przepisami) II. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.). III. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.). IV. Wymagany termin gwarancji dla każdego urządzenia wg wymagań technicznych, określony został w załącznikach 6 i 7 - odpowiednio do zadań w zamówieniu. V. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzenia: szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. VI. W niniejszy przedmiot zamówienia wchodzą usługi serwisowe i gwarancyjne odpowiednio dla każdego zadania/wg załącznika, tj. (bieżąca pomoc w użytkowaniu, usuwanie awarii sprzętu, wizyty serwisowe - częstotliwość zgodnie z przepisami.) VII. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. VIII. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów). Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. IX. Wykonawca zobowiązuje się, iż zawiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem lub drogą pocztową) z co najmniej dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy, instalacji a następnie uruchomieniu sprzętu oraz uzgodni termin szkolenia pracowników Zamawiającego. X. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty. XI. Warunki płatności określa wzór umowy, załącznik nr 5 do SIWZ. XII. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33112200 - 0 Aparaty ultrasonograficzne 31120000 - 3 Generatory XIII. Szczegółowe wymogi i parametry techniczno użytkowe zostały określone w w/w załącznikach odpowiednio dla każdego z zadań. SIWZ oraz wszystkie załączniki są integralną częścią całego opisu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0, 31.12.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zamówienia polegającego na co najmniej jednej dostawie: dla zadania 1 - aparatu USG o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto; dla zadania 2 - aparatu do terapii falą uderzeniową o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania ww warunków dla poszczególnych zadań, Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. - zgodnie z wzorem, załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Wykaz dostaw dla poszczególnego zadania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie - (dotyczy zadania nr 1 i 2) 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4. Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne - użytkowe) dla poszczególnego zadania, 5. Oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego dla każdego zadania (klasa I, II a, II b, lub III), 6. Deklaracje zgodności wraz z załącznikami, 7. Dokumenty typu foldery i opisy, katalogi, szkice, rysunki, potwierdzające parametry techniczne sprzętu. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji prawnych i finansowych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do niniejszej umowy: a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy: wynikającego z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie umowy w wyznaczonym terminie, w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b) wynagrodzenia: w przypadku zmiany podatku VAT 3. W razie niezrealizowania zamówienia (brak co najmniej jednego z elementów takich jak: dostawa, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie) w terminie dłuższym niż 15 dni od określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego. § 6 ust. 1 pkt. d) stosuje się odpowiednio. 4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsplek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Obwodowa 3 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 13:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Obwodowa 3 11-500 Giżycko pokój 124.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa aparatu do ultrasonografii..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: Dostawę aparatury Montaż aparatury Przeszkolenie użytkowników aparatów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji Wykonawca zapewni m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty serwisowe - częstotliwość zgodnie z przepisami) II. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.). III. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.). IV. Wymagany termin gwarancji dla każdego urządzenia wg wymagań technicznych, określony został w załącznikach 6 i 7 - odpowiednio do zadań w zamówieniu. V. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzenia: szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. VI. W niniejszy przedmiot zamówienia wchodzą usługi serwisowe i gwarancyjne odpowiednio dla każdego zadania/wg załącznika, tj. (bieżąca pomoc w użytkowaniu, usuwanie awarii sprzętu, wizyty serwisowe - częstotliwość zgodnie z przepisami.) VII. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. VIII. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów). Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. IX. Wykonawca zobowiązuje się, iż zawiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem lub drogą pocztową) z co najmniej dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy, instalacji a następnie uruchomieniu sprzętu oraz uzgodni termin szkolenia pracowników Zamawiającego. X. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty. XIII. Szczegółowe wymogi i parametry techniczno - użytkowe zostały określone w w/w załącznikach odpowiednio dla każdego z zadań. SIWZ oraz wszystkie załączniki są integralną częścią całego opisu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. gwarancja - 5

    

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Dostawa aparatu do terapii falą uderzeniową.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: Dostawę aparatury Montaż aparatury Przeszkolenie użytkowników aparatów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji Wykonawca zapewni m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty serwisowe - częstotliwość zgodnie z przepisami) II. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.). III. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.). IV. Wymagany termin gwarancji dla każdego urządzenia wg wymagań technicznych, określony został w załącznikach 6 i 7 - odpowiednio do zadań w zamówieniu. V. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzenia: szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. VI. W niniejszy przedmiot zamówienia wchodzą usługi serwisowe i gwarancyjne odpowiednio dla każdego zadania/wg załącznika, tj. (bieżąca pomoc w użytkowaniu, usuwanie awarii sprzętu, wizyty serwisowe - częstotliwość zgodnie z przepisami.) VII. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. VIII. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów). Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. IX. Wykonawca zobowiązuje się, iż zawiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem lub drogą pocztową) z co najmniej dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy, instalacji a następnie uruchomieniu sprzętu oraz uzgodni termin szkolenia pracowników Zamawiającego. X. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty. XIII. Szczegółowe wymogi i parametry techniczno - użytkowe zostały określone w ww załącznikach odpowiednio dla każdego z zadań. SIWZ oraz wszystkie załączniki są integralną częścią całego opisu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.Pliki do pobrania


- Zalacznik nr 7 - Zadanie nr 2 - Aparat do terapii fala uderzeniowa.doc

- Zalacznik nr 6 - Zadanie nr 1 - Aparat do ultrasonografii.doc

- Zalacznik nr 5 - Wzor umowy.doc

- Zalacznik nr 4 - Wykaz wiedzy i doswiadczenia.doc

- Zalacznik nr 3 - Wzor oswiadczenia art. 24.doc

- Zalacznik nr 2 - Wzor oswiadczenia art. 22 Ustawy.doc

- Zalacznik nr 1a - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kap.doc

- Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

- SIWZ.doc

- Zapytania i wyjasnienia znak sprawy N 7 05 16.doc

- Rozstrzygniecie postepowania 30.05.2016.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ