WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/10/06/16 K.C.

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatorów sciennych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


 

Giżycko, dn. 23-06-2016r.

                                                                                     „Do wykonawców”

Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3
Nr fax. 87/ 428-52-21
Znak sprawy: N/10/06/16 K.C.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 12:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym wg Kodeksu Cywilnego na:dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych multisplit w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, pokój 124 (kancelaria).

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert ważnych, najkorzystniejszą cenowo ofertą okazała się ofertab złożona przez:
KLIM-SKI Radosław Popławski, ul. Żwirowa 6/21, 08-110 Siedlce
 

Zamawiający zaprasza ww. wykonawcę do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                                         Dyrektor Zamawiającego 

                                                                                                          (-) lek. Artur Radman

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów sciennych
multisplit w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/10/06/16 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych split (multi) typu HAIER 
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. (Załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy i usługi..

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2016 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2016 r. Godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia
podpisanego przez zamawiającego. Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.pl.


Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 22.06.2016r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Załacznik nr 3 - Wzór umowyPliki do pobrania


- N 10 06 16 KC Zalacznik 1 Opis przedmiotu Dostawa i montaz klimatyzatorow sciennych.doc

- N 10 06 16 KC Zalacznik 2 Formularz ofertowy na dostawe i montaz klimatyzatorow.doc

- N 10 06 16 KC Zalacznik 3 Wzor umowy.doc

- N 10 06 16 KC Pytania i odpowiedzi.doc

- N 10 06 16 KC Do Oferentow informacja z otwarcia ofert 22 06 2016.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ