WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIZYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach: Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne: lekarza okulisty


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku ul. Obwodowa 3

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 

 

            Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015r., poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 1400 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz.1729z póź.zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

 

1)  Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych:        

  • lekarza okulisty

                 

                                                i zaprasza do składania ofert.

Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2015r., poz. 1400 z póź.zm /

            Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od sierpnia 2016r. do  lipca 2019r. - z możliwością dalszego przedłużenia

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się                      w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl  w terminie od 19.07.2016r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert”  do dnia 02.08.2016r. do godz. 10.00  w pok. 124 w  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2016r. o godz. 11.00 w  pok. Nr 124                  przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ    w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu -  oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 15.07.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 02.08.2016r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400 z póź.zm).Pliki do pobrania


- UM. SPECJALISTYKA 2016.doc

- OSWIADCZENIE ZAL. 4.doc

- OSWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OSWIADCZ ZAL 3.doc

- OSWIADCZ ZAL 2.doc

- Oferta lek specjalistyka 2016.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ