WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 28.09.2020 DO 04.10.2020
Przychodnia WSPL SPZOZ Giżycko jest nieczynna z powodu kwarantanny.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni - teleporady:

Waldemar Krupa501 690 789      godz. 08:00 - 15:00w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir501 321 203     godz. 08:00 - 18:00t.alzaghir@wsplek.pl

W sprawach pilnych przyjęcia pacjentów POZ (lekarzy rodzinnych) realizuje Centrum Medyczne Masuria ul. Wodociągowa 17
tel. 87 428 67 72 w godz. 8:00 - 18:00

Przypadki nagłe, zagrożenie życia - Pogotowie Ratunkowe tel. 112
Szpitalny Oddział Ratunkowy - tel. 87 428 57 58, 87 429 66 84

Przypadki pilne realizuje Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Nocna Pomoc Lekarska), ul. Warszawska 41

poniedziałek - piątek od godz. 18:00 do godz. 8:00,
sobota i niedziela - całą dobę
Lekarze - tel. 429 66 33; Pielęgniarki - tel. 87 429 66 34

Pilne badania laboratoryjne i Rtg realizuje Szpital Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia GOZ)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest zawieszona z powodu kwarantanny do 04.10.2020
Po zakończeniu kwarantanny pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wizyty.telefony do kontaktu:
Rejestracja godz. 08:00 - 15:00
tel. 87 428 26 32
tel. 261 335 376

Sprawy administracyjne, Sekretariat - 502 408 894
Medycyna pracy, opieka pielęgniarska - 502 408 900
Dyrektor - 600 427 655

N/11/10/16 K.C.

ROCZNY PRZEGLĄD TECHNICZNY APARATU RTG RADSPEED PRO SHIMADZU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Roczny przegląd techniczny aparatu RTG RADSPEED PRO Shimadzu, stacjonarny, kostno-płucny w Pracowni RTG


 

Zamawiający:

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3
Nr fax. 87/ 428-52-21
Znak sprawy: N/11/10/16 K.C.

 

                                                     Do Oferentów

 

Ogłoszenie

 

W dniu 16 listopada 2016 r. Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, w wyniku negocjacji przeprowadzonych na podstawie złozonych ofert 
ofertę Shim-Med Polska sp. z o.o. uznał za korzystną i zlecił firmie Shim-Med Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 21 A, 02-627 Warszawa wykonanie rocznego przeglądu technicznego aparatu RTG RADSPEED PRO Shimadzu 

 

                                                                                               Zamawiający 
Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3
Nr fax. 87/ 428-52-21
Znak sprawy: N/11/10/16 K.C.

                                                     Do Oferentów


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 21 października 2016 r. o godz. 11:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, dokonał otwarcia ofert
w postępowaniu przetargowym wg Kodeksu Cywilnego na:
Wykonanie okresowej rocznej kontroli technicznej aparatu RTG stacjonarnego, kostno-płucnego RADSPEED PRO Firmy Shimadzu
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
 

Wpłynęła jedna oferta. Złozona oferta nie spełniła oczekiwań cenowych Zamawiajacego. 

Zamwienie zostanie ponowione.

 

                                                                                                                                       Zamawiający

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rocznego przeglądu technicznego aparatu stacjonarnego RTG kostno-płucnego RADSPEED PRO Shimadzu
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/11/10/16 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21, faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie okresowej rocznej kontroli technicznej aparatu RTG stacjonarnego, kostno-płucnego RADSPEED PRO Firmy Shimadzu, opis przedmiotu zamówienia - zakres usługi -załącznik nr 1
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 zgodnie z ustawą
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania serwisu technicznego aparatów RTG oraz zaplecze techniczne, niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21 października 2016 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 21 padziernika 2016 r. godz. 1130

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Od podpisania zlecenia do 30 listopada 2016 r. protokół wykonania rocznej kontroli technicznej podpisany przez zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem
odbioru.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.Pliki do pobrania


- Zalacznik 1 Opis i zakres uslugi.doc

- Zalacznik 2 Formularz ofertowy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ