WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIZYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych: diagnosta laboratoryjny; lekarz radiolog; lekarz stomatolog.


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku ul. Obwodowa 3

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015r., poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 1400 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz.1729 z póź.zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1083 z późn.zm.), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.Nr 106, poz. 681 z późn.zm) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

 

1) Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych:

  • diagnosty laboratoryjnego

  • lekarza radiologa

  • lekarza stomatologa

 

i zaprasza do składania ofert.

Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2015r., poz. 1400 z póź.zm /

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychzostanie zawarta na czas od listopada 2016r. do października 2019r. - z możliwością dalszego przedłużenia

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się  w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 18.10.2016r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 28.10.2016r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016r. o godz. 12.00 w pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 17.10.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 28.10.2016r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400 z póź.zm).

 

 

 

 

Pliki do pobrania


- OSWIADCZENIE - ZAL. 1.doc

- OSWIADCZ ZAL 2.doc

- OSWIADCZ ZAL 3.doc

- OSWIADCZENIE OFERENTA - ZAL. 4.odt

- Oferta lek specjalistyka.doc

- Oferta - STOM..doc

- Oferta - DIAGNOSTA LAB..doc

- UM. SPECJALISTYKA 2016.doc

- UM. STOMATOLOGIAORTODONCJA 2015.doc

- LABORATORIUM UMOWA.doc

- Regulamin.doc
(C) 2013 WSPL SPZOZ