WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/12/06/16 K.C.

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA WSPL SPZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowa 3


 


Znak sprawy: N/12/10/16 K.C.

                                                  "Do wszytkich oferentów"

OGŁOSZENIE
Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertą na dostawę środków dezynfekcyjnych 
dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3
uznana została oferta złozona przez firmę:

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

w związku z powyższym Zamawiający zaprasza do podpisania umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. 

                                     Kierownik Zamawiającego 
                                       lek. Artur Radman

 

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych
dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/12/10/16 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21, faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

Opis przedmiotu zamówienia - zakres usługi -załącznik nr 1
Z
aplecze techniczne, niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 26 października 2016 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 26 padziernika 2016 r. godz. 1130

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Od podpisania zlecenia poprzez zamówienia kwartalne. Rozliczenie po każdej dostawie w ciągu 14 dni od daty wwpływu faktury od dostawcy za zrealizowaną dostawę.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem
odbioru.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.Pliki do pobrania


- Zalacznik nr 1 Opis Przedmiotu Dostawa Srodkow dezynfekcyjnych.xls

- Zalacznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

- Zalacznik nr 3 Wzor umowy.doc

- N 12 10 16 KC Odpowiedzi Zamawiajacego na pytania..doc

- N 12 10 16 KC Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ