WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 28.09.2020 DO 04.10.2020
Przychodnia WSPL SPZOZ Giżycko jest nieczynna z powodu kwarantanny.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni - teleporady:

Waldemar Krupa501 690 789      godz. 08:00 - 15:00w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir501 321 203     godz. 08:00 - 18:00t.alzaghir@wsplek.pl

W sprawach pilnych przyjęcia pacjentów POZ (lekarzy rodzinnych) realizuje Centrum Medyczne Masuria ul. Wodociągowa 17
tel. 87 428 67 72 w godz. 8:00 - 18:00

Przypadki nagłe, zagrożenie życia - Pogotowie Ratunkowe tel. 112
Szpitalny Oddział Ratunkowy - tel. 87 428 57 58, 87 429 66 84

Przypadki pilne realizuje Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Nocna Pomoc Lekarska), ul. Warszawska 41

poniedziałek - piątek od godz. 18:00 do godz. 8:00,
sobota i niedziela - całą dobę
Lekarze - tel. 429 66 33; Pielęgniarki - tel. 87 429 66 34

Pilne badania laboratoryjne i Rtg realizuje Szpital Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia GOZ)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest zawieszona z powodu kwarantanny do 04.10.2020
Po zakończeniu kwarantanny pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wizyty.telefony do kontaktu:
Rejestracja godz. 08:00 - 15:00
tel. 87 428 26 32
tel. 261 335 376

Sprawy administracyjne, Sekretariat - 502 408 894
Medycyna pracy, opieka pielęgniarska - 502 408 900
Dyrektor - 600 427 655

N/1/01/17 K.C.

WYKONANIE USŁUGI ROCZNEJ KONTROLI TECHNICZNEJ APARATÓW I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi okresowej rocznej kontroli technicznej aparatów i urządzeń medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku


 

                                                                  "DO WSZYSTKICH OFERENTÓW"


Informacja z otwarcia ofert.
W trakcie postępowania złożono pięć ofert nie podlegających odrzuceniu. 
Po otwarciu najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta nr 3 złożona 
przez
ELMED S.C. Dariusz Lewczuk, Iwona Ciebla, ul. 11 Listopada 13.
19-300 Ełk w związku z powyższym Zamawiajacy postanowił zlecić
dla ELMED S.C. Dariusz Lewczuk, Iwona Ciebla, wykonanie usługi
okresowej rocznej kontroli technicznej aparatów i urządzeń medycznych 
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

                                                                (-) Dyrektor Zamawiającego

                                                                 lek. Artur Radman


 

Zamawiajacy informuje, że do dnia 20.01.2017r. do godz. 12.00 wpłynęły dwie ofeerty na wykonanie  okresowej kontroli stanu technicznego i sprawnośći przewodów kominowych 
z wykonaniem pomiaru prędkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. 

Najkorzystniejsza oferta to oferta złozona przez Spółdzielnia "KOMINIARZ" 
ul. Jagielońska 19, 1-062 Olsztyn Zakład Kominiareski w Gizycku.
Zamaiwający postanowił zlecić wykonanie usługoi ww. Wykonawcy 
Spółdzielni "KOMINIARZ" ul. Jagielońska 19, 1-062 Olsztyn 
Zakład Kominiareski w Gizycku.

 

                                                        (-) Dyrektor Zamawiajacego

 

                                                           lek. Artur Radman


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi okresowej rocznej kontroli technicznej aparatów i urządzeń medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/1/01/17 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel./Faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie okresowej rocznej kontroli technicznej aparatów i urządzeń medycznych, określonych w wykazie (załącznik nr 1) w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania serwisu technicznego aparatów i urządzeń medycznych oraz zaplecze techniczne, niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2017 r. Godz. 1200

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Do 31 stycznia 2017 r. protokół odbioru wykonania rocznej kontroli technicznej podpisany przez zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: 
wspl.tech6@wp.eu

 

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem
odbioru.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: 20.01.2017r.

Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.


Załącznik nr 1 - Wykaz aparatów i urządzeń medycznych.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.


                                                                                      W imieniu Zamawiającego
                                                                      (podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

                                                                                                  Dyrektor
                                                                                          lek. Artur Radman

 Pliki do pobrania


- N 1 01 17 KC Zalacznik 2 Formularz ofertowy.doc

- N 1 01 17 KC Zalacznik 1 Wykaz aparatow i urzadzen medycznych do przegladu w 2017.xls
(C) 2018 WSPL SPZOZ