WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/4/03/17 K.C.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA LABORATORIUM WSPL SPZOZ W GIŻYCKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora biochemicznego A15, dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analizy ogólnej dla laboratorium WSPL SPZOZ w Giżycku


                                                                                            Do wszystkich oferentów

OGŁOSZENIE

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska ul. Przemysłowa 8
11-700 Mrągowo
, Zamawiający zaakceptował warunki z oferty.

Zamawiający zaprasza Przedsiębiuorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługoweLIMARCO Lidia Zajkowska do podpisania umowy .


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do analizatora biochemicznego A15, materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych, szybkich testów diagnostycznych, barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej dla laboratorium dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3


Znak sprawy: N/4/03/17 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego A15, materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej, odczynników lateksowych, szybkich testów diagnostycznych, barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej dla laboratorium dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia wraz
z formularzem ofertowym - załączniki nr 1, 2, 3)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 28.03.2017 r. godz. 1230.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego rozliczenie miesięczne/kwartalne* na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za każdy miesiąc/kwartał* dzierżawy, realizacja usługi dzierżawy od 01 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018 r.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu.

Terminy płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 28.03.2017r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
dostawę odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z jego dzierżawą na 12 miesięcy

                                                                              
                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                  lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N 4 03 17 KC Zalacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamowienia Odczynniki doiagnostyki laboratoryjnej.xls

- N 4 03 17 KC Zalacznik nr 2 Opis przedmiotu zamowienia Ooczynniki do analizatora A15.xls

- N 4 03 17 KC Zalacznik nr 3 Opis przedmiotu zamowienia Szybkie testy diagnostyczne.xls

- N 4 03 17 KC Zalacznik nr 4 Wzor umowy dostawy odczynnikow.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ