WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/5/03/17 K.C.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO KOAGULOMETRU KSELMED 3000 DLA LABORATORIUM WSPL SPZOZ W GIŻYCKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników do koagulometru Kselmed 3000 dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


                                                                                            Do wszytkich oferentów

OGŁOSZENIE

 

Zamawiający informuje, że najkorzystniejsza oferta okazała się oferta złożona przez firmę 
KSELMED s.c. z siedzibą ul. M. Konopnickiej 7, 86 – 300 Grudziądz. 
Zamawiający zaakceptował warunki przedstawione w ofercie.

Zamawiający zaprasza firmę KSELMED s.c. do podpisania umowy.

 OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na s
ukcesywna dostawę odczynników
do koagulometru Kselmed 3000 dla laboratorium
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


Znak sprawy: N/5/03/17 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.Obwodowa 3,11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21, faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników do koagulometru Kselmed 3000dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3. (Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym - załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 28 Marca 2017 r. godz. 1230.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie
z Art. 70
1§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od 01 kwietnia 2017 r. do 31 Marca 2018 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu.

Terminy płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 28 Marca 2017r. Godz. 1230 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z opisami przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę
odczynników.

                                                     

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                     lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N 5 03 17 KC Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamowienia.xls

- N 5 03 17 KC Zalacznik nr 2 Wzor umowy dostawy odczynnikow.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ