WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

P/1/04/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 206 000 EURO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu medycznego dla WSPL SP ZOZ Giżycko


I. Zamawiający

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ

Ul. Obwodowa 3

11 – 500 Giżycko

Tel. (087) 428 52 21, fax: (087) 428 52 21

Godziny urzędowania 8:00 - 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:

 1. polomierz projekcyjny ( CPV 33100000-1)

 2. rzutnik optotypów ( CPV 33100000-1)

 3. lampa szczelinowa ( CPV 33100000-1)

 4. aparat USG ( CPV 33112200-0)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych zawiera załącznik nr: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.

 

IV. Informacje ogólne

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne zadania 1do 4.

 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających ( o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy PZP ).

 5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

 6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wymagany termin wykonania zamówienia: - max 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptują warunki umowy oraz pozostałe warunki wymienione w siwz;

6) złożą oświadczenie wykonawcy, że wszystkie zaoferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów.

Kryteria oceny oferty:

 • dla zadań 1-3: 1- cena 100 %

 • dla zadania 4: 1- cena 70 %, 2- jakość 30 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.wsplek.pl lub otrzymać w siedzibie zamawiającego (cena 20 złotych, pokój nr 120 ).

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 11 – 500 Giżycko, ul. Obwodowa 3 - pokój nr 120 do dnia 15.05.2009 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 11 – 500 Giżycko, ul. Obwodowa 3 - pokój nr 110 dnia 15.05.2009 r. o godz. 15:00

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w biuletynie UZP w dniu 07.05.2009. r.


Giżycko, 30.04.2009 r.


Pliki do pobrania


- Zalaczniki.rar

- Odpowiedz.doc

- wyniki.doc
(C) 2013 WSPL SPZOZ