WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIZYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradni Podstawowa Opieka Zdrowotna: lekarz rodzinny i w poradniach: Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne: lekarz okulista; lekarz stomatolog; lekarz psychiatra; diagnosta laboratoryjny-kierownik laboratorium.


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku ul. Obwodowa 3

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz.1729 z póź.zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1083 z późn.zm.), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.Nr 106, poz. 681 z późn.zm) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  • lekarza rodzinnego

 

2) Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych:

  • lekarza okulisty

  • diagnosty laboratoryjnego - kierownik laboratorium

  • lekarza stomatologa

  • lekarza psychiatry

 

i zaprasza do składania ofert.

Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2016r., poz. 114 z póź. zm /

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZzostanie zawarta na czas od kwietnia 2017r. do marca 2020r. - z możliwością dalszego przedłużenia

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS zostanie zawarta na czas od maja 2017r. do kwietnia 2020r. - z możliwością dalszego przedłużenia

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 28.03.2017r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 07.04.2017r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2017r. o godz. 11.00 w pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 28.03.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 07.04.2017r.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z póź.zm).

 

 

 

 

 

 

 

 Pliki do pobrania


- UM. PSYCH. - 2017.doc

- OSWIADCZ ZAL 2.doc

- OSWIADCZ ZAL 3.doc

- OSWIADCZENIE - ZAL. 1.doc

- OSWIADCZENIE ZAL. 4.odt

- Oferta STM - 2017.doc

- Oferta PSYCHIATRA 2017.doc

- Oferta POZ - 2017.doc

- Oferta DIAG. LAB. - 2017.doc

- Oferta AOS - 2017.doc

- REGULAMIN.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ