WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 28.09.2020 DO 04.10.2020
Przychodnia WSPL SPZOZ Giżycko jest nieczynna z powodu kwarantanny.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni - teleporady:

Waldemar Krupa501 690 789      godz. 08:00 - 15:00w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir501 321 203     godz. 08:00 - 18:00t.alzaghir@wsplek.pl

W sprawach pilnych przyjęcia pacjentów POZ (lekarzy rodzinnych) realizuje Centrum Medyczne Masuria ul. Wodociągowa 17
tel. 87 428 67 72 w godz. 8:00 - 18:00

Przypadki nagłe, zagrożenie życia - Pogotowie Ratunkowe tel. 112
Szpitalny Oddział Ratunkowy - tel. 87 428 57 58, 87 429 66 84

Przypadki pilne realizuje Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Nocna Pomoc Lekarska), ul. Warszawska 41

poniedziałek - piątek od godz. 18:00 do godz. 8:00,
sobota i niedziela - całą dobę
Lekarze - tel. 429 66 33; Pielęgniarki - tel. 87 429 66 34

Pilne badania laboratoryjne i Rtg realizuje Szpital Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia GOZ)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest zawieszona z powodu kwarantanny do 04.10.2020
Po zakończeniu kwarantanny pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wizyty.telefony do kontaktu:
Rejestracja godz. 08:00 - 15:00
tel. 87 428 26 32
tel. 261 335 376

Sprawy administracyjne, Sekretariat - 502 408 894
Medycyna pracy, opieka pielęgniarska - 502 408 900
Dyrektor - 600 427 655

N/10/05/17 K.C.

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatorów sciennych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


 

                                                                            "Do wszystkich oferentów"

 

OGŁOSZENIE

 

N/10/05/17 K.C.
Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę i montaż klimatyzatora dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 złożyła:

 

F.H. ELMI 
Mieczysław Pieńczykowski
ul. Smętka 6 A
11-500 Giżycko.

Zamaiwjący zaprasza F.H. ELMI do podpisania umowy.

 

                                          (-) Dyrektor Zamawiającego
Do wszystkich oferentów

 

W związku z licznymi pytaniami, przy składaniu ofert na klimatyzator multi potrójny prosimy dołączyć ofertę na rozwiązanie jeden pojedynczy do pomieszczenia 15 Rejestracja na parterze i jeden podwójny na I pietro do pomieszczenia 116 i 118.


 

Do wszystkich oferentów

Pytania i Odpowiedzi:

 

 1. Odprowadzenia skroplin (wody) od jednostek wewnętrznych odbywać będzie się do wew. Instalacji kanalizacyjnej czy na zewnątrz budynku?. Prosimy o wskazanie miejsca.
  Odpowiedź: na zewnątrz budynku.

 2. Czy zamawiający przygotował instalacje elektryczną na potrzeby układu klimatyzacji. Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy podłączyć klimatyzację do istniejącej instalacji elektrycznej.
  Odpowiedź: zamawiający nie posiada przygotowanej instalacji elektrycznej na potrzeby klimatyzacji. Najbliższa tablica zasilania elektrycznego T1 na parterze to odległość ok. 25 metrów od jednostki zewnętrznej, sufity w pomieszczeniach podwieszane.

 3. Czy zamawiający może podać grubość ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem lub czy zamawiający dysponuje rzutem budynku.
  Odpowiedź: grubość ścian zewnętrznych z ociepleniem to 60 cm.

  Zamawiający przewiduje wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty i wykonaniem montażu.

 

 

Do wszystkich oferentów

 

Pytania i odpowiedzi:

 

 1. Czy sufity podwieszane mają wykonane rewizje? Czy roboty obejmują demontaż sufitów i ich ponowny montaż wraz z malowaniem itp.
  Odpowiedź: sufity wykonane z paneli 50 cm x50 cm zawieszone na stelażach.

 2. Czy wizja lokalna jest wymogiem złożenia oferty czy jest tylko zalecana?
  Odpowiedź: wizja lokalna nie jest wymogiem bezwzględnym.

 

                                                                                               W imieniu Zamawiajcego

 

                                                                                                            Dyrektor

 

                                                                                                    lek. Artur Radman
OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów sciennych
multisplit w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/10/05/17 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego typu multisplit
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3
. (Załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy i usługi..

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 31 Maja 2017 r. Godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
W ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia
podpisanego przez zamawiającego. Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu


Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 31.05.2017r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 - Wzór umowy
                                                                                                     W imieniu Zamawiającego

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                             lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N 10 05 17 KC Zalacznik 3 Wzor umowy.doc

- N 10 05 17 KC Zalacznik 1- Opis przedmiotu Zamowienik Dostawa i montaz klimatyzatora.pdf

- N 10 05 17 KC Zalacznik 2 Formularz ofertowy na dostawe i montaz klimatyzatorow.doc

- N 10 05 17 KC Odpowiedzi na pytania.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ