WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/10/05/17 K.C.

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatorów sciennych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


 

                                                                            "Do wszystkich oferentów"

 

OGŁOSZENIE

 

N/10/05/17 K.C.
Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę i montaż klimatyzatora dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 złożyła:

 

F.H. ELMI 
Mieczysław Pieńczykowski
ul. Smętka 6 A
11-500 Giżycko.

Zamaiwjący zaprasza F.H. ELMI do podpisania umowy.

 

                                          (-) Dyrektor Zamawiającego
Do wszystkich oferentów

 

W związku z licznymi pytaniami, przy składaniu ofert na klimatyzator multi potrójny prosimy dołączyć ofertę na rozwiązanie jeden pojedynczy do pomieszczenia 15 Rejestracja na parterze i jeden podwójny na I pietro do pomieszczenia 116 i 118.


 

Do wszystkich oferentów

Pytania i Odpowiedzi:

 

 1. Odprowadzenia skroplin (wody) od jednostek wewnętrznych odbywać będzie się do wew. Instalacji kanalizacyjnej czy na zewnątrz budynku?. Prosimy o wskazanie miejsca.
  Odpowiedź: na zewnątrz budynku.

 2. Czy zamawiający przygotował instalacje elektryczną na potrzeby układu klimatyzacji. Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy podłączyć klimatyzację do istniejącej instalacji elektrycznej.
  Odpowiedź: zamawiający nie posiada przygotowanej instalacji elektrycznej na potrzeby klimatyzacji. Najbliższa tablica zasilania elektrycznego T1 na parterze to odległość ok. 25 metrów od jednostki zewnętrznej, sufity w pomieszczeniach podwieszane.

 3. Czy zamawiający może podać grubość ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem lub czy zamawiający dysponuje rzutem budynku.
  Odpowiedź: grubość ścian zewnętrznych z ociepleniem to 60 cm.

  Zamawiający przewiduje wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty i wykonaniem montażu.

 

 

Do wszystkich oferentów

 

Pytania i odpowiedzi:

 

 1. Czy sufity podwieszane mają wykonane rewizje? Czy roboty obejmują demontaż sufitów i ich ponowny montaż wraz z malowaniem itp.
  Odpowiedź: sufity wykonane z paneli 50 cm x50 cm zawieszone na stelażach.

 2. Czy wizja lokalna jest wymogiem złożenia oferty czy jest tylko zalecana?
  Odpowiedź: wizja lokalna nie jest wymogiem bezwzględnym.

 

                                                                                               W imieniu Zamawiajcego

 

                                                                                                            Dyrektor

 

                                                                                                    lek. Artur Radman
OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów sciennych
multisplit w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/10/05/17 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 428 52 21, faks 0-87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego typu multisplit
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3
. (Załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy i usługi..

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 31 Maja 2017 r. Godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
W ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia
podpisanego przez zamawiającego. Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu


Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 31.05.2017r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 - Wzór umowy
                                                                                                     W imieniu Zamawiającego

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                             lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N 10 05 17 KC Zalacznik 3 Wzor umowy.doc

- N 10 05 17 KC Zalacznik 1- Opis przedmiotu Zamowienik Dostawa i montaz klimatyzatora.pdf

- N 10 05 17 KC Zalacznik 2 Formularz ofertowy na dostawe i montaz klimatyzatorow.doc

- N 10 05 17 KC Odpowiedzi na pytania.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ