WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIZYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach: lekarza stomatologa


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku ul. Obwodowa 3
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz.1729z póź.zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:Leczenia Stomatologicznego


- lekarza stomatologa


i zaprasza do składania ofert.


Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2016r., poz. 1146 z póź. zm/
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od lipca 2017r. do  czerwca 2020r. - z możliwością dalszego przedłużenia
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 04.07.2017r.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 13.07.2017r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017r. o godz. 11.00 w  pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu -  oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 04.07.2017r.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 13.07.2017r.


Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.
Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z póź.zm).
Pliki do pobrania


- Oswiadczenie OC - zalacznik 1.doc

- Oswiadczenie - zalacznik 2.doc

- Oswiadczenie - zalacznik 3.doc

- Oswiadczenie - zalacznik 4.odt

- UM. STOMATOLOGIA 2017.doc

- Regulamin.doc

- Oferta lek specj 2017 stom.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ