WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych w poradniach rehabilitacji leczniczej
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Udzielanie świadczeń - mgr fizjoterapii / lic. fizjoterapii / tech. fizjoterapii - terapia falą uderzeniową


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku ul. Obwodowa 3

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie usług świadczonych w poradniach:

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1938 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz.1729z póź. zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej w zakresie:

 

1) Rehabilitacji leczniczej:

  • mgr fizjoterapii / lic. fizjoterapii / tech. fizjoterapii - terapia falą uderzeniową


i zaprasza do składania ofert.


Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2017r., poz. 1938 z póź.zm /


Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychzostanie zawarta na czas od listopada 2017r. do października 2020r. - z możliwością dalszego przedłużenia


Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 25.10.2017r.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 07.11.2017r. do godz. 10.00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017r. o godz. 11.00 w pok. Nr 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 24.10.2017r.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 07.11.2017r.


Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.


Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z póź.zm).

 

 Pliki do pobrania


- OSWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OSWIADCZENIE OFERENTA ZAL 2.doc

- OSWIADCZENIE ZAL 3.doc

- oferta fala uderzeniowa 2017.doc

- Regulamin.doc

- UMOWA - FALA UDERZENIOWA.doc

- OSWIADCZENIE ZAL. - 4.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ