WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/13/11/17 K.C.

WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ I INNYCH DOKUMENTÓW PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Wykonanie koncepcji architektonicznej i innych dokumentów przebudowy pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania istniejącego parterowego budynku nr 31 oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń poddasza budynku nr 1 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ


 

                                                                                     Giżycko, dn.28.-11-2017

 

                                                 Do wszystkich oferentów.

                                                                OGŁOSZENIE

Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
11-500 Giżycko
ul. Obwodowa 3
Nr fax. 87 428-52-21
Znak sprawy: N/13/10/17 K.C.

 

                                               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 12:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania istniejącego parterowego budynku nr 31 oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń poddasza budynku nr 1
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gizycku przy ul. Obwodowej 3.


Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku, ul. Obwodowa 3, p. 112

W trakcie postępowania złożono pięć ofert nie podlegających odrzuceniu.
Po otwarciu najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

                       Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "SZKIC"
                                                 Piotr Ciechomski,
                                                     ul. Bukowa 4,
                                                 96-500 Sochaczew 

Zamawiający powiadomi oferenta, który złożył nakjkorzystniejszą ofertę o sposobie i terminie zawarcia umowy.

                                                                                           Dyrektor Zamawiającego
                                                                                              (-) lek. Artur Radman

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji architektonicznej
przebudowy pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania istniejącego parterowego budynku nr 31
oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń poddasza budynku nr 1
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Gizycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/13/10/17 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3,
11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie koncepcji architektonicznej i innych dokumentów przebudowy pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania istniejącego parterowego budynku nr 31 oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń poddasza budynku nr 1
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gizycku przy ul. Obwodowa 3.
Opis przedmiotu – Załącznik 1.
Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dokumentacji projektowej inwestycji budowlanych oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 1200
w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 24 Listopada 2017 r. godz. 1230
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunkiprzetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31 Stycznia 2018r.
Rozliczenie nastapi po przekazaniu Inwestorowi przedmiotu zamówienia i w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Koncepcja architektoniczna inwestycji budowlanych wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Inwestora.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 112 dnia 24 Listopada 2017r. godz. 12.30 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek giżycko/zamówienia i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

 

                                                      W imieniu Zamawiającego
                                                                 DYRKETOR
                                                            lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N 13 10 17 KC Zalacznik 1 Opis przedmiotu zamowienia.doc

- N 13 10 17 KC Zalacznik 2 Wzor umowy.doc

- N 13 10 17 KC Zalacznik 3 Formularz ofertowy.doc

- N 13 10 17 KC Informacja z otwarcia ofert.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ