WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/1/01/18 K.C.

Wykonanie usługi rocznej kontroli sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania aparatów i urządzeń medycznych.
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej i bezpiecznego uzytkowania aparatów i urządzeń medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku


OGŁOSZENIE

Giżycko, dn. 19-01-2018

                                                           "Do wszystkich oferentów"
 

Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko
Znak sprawy: N/1/01/18 K.C.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ wGiżycku, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:wykonanie usługi okresowej rocznej kontroli technicznej aparatów i urządzeń medycznych
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego.

W trakcie postępowania do upływu terminu złożono cztery oferty nie podlegające odrzuceniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka:

ELMED S.C. Dariusz Lewczuk, Iwona Ciebla,
ul. 11 Listopada 13
19-300 Ełk

Zamawiajacy zaprasza ELMED S.C. Dariusz Lewczuk, Iwona Ciebla do podpisania zlecenia na wykonanie usługi okresowej rocznej kontroli technicznej aparatów i urządzeń medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

                                                                      Dyrektor Zamawiającego

                                                                          lek. Artur Radman

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania aparatów i urządzeń medycznych
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym SPZOZ
w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/1/01/18 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel./Faks 87 428 52 21.
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania aparatów i urządzeń medycznych, określonych w wykazie (załącznik nr 1) w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 zgodnie z ustawą
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania serwisu technicznego aparatów i urządzeń medycznych oraz zaplecze techniczne, niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin otwarcia ofert: 18 stycznia 2018 r. godz. 1200
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Do 31 stycznia 2018 r. protokół odbioru wykonania rocznej kontroli technicznej podpisany przez zamawiającego.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem
odbioru.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: 18.01.2018r.

Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej WSPL SPZOZ Gizycko / zakładka zamówienia publiczne i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.


Załącznik nr 1 - Wykaz aparatów i urządzeń medycznych podlegajacych kontroli
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.Pliki do pobrania


- N 1 01 18 KC Zalacznik 2 Formularz ofertowy.doc

- N 1 01 18 KC Zalacznik 1 Wykaz aparatow i urzadzen medycznych do przegladu w 2017.xls
(C) 2018 WSPL SPZOZ