WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/3/01/18 K.C

WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPRAWNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych z wykonaniem pomiaru prędkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku


OGŁOSZENIE

                                                                                      Giżycko, dn. 22-01-2018

                                                                    "DO WSZYSTKICH OFERENTÓW" 

Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3
Nr fax. 87 428-52-21
Znak sprawy: N/3/01/18 K.C 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Giżycku,
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:wykonanie usługi wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i sprawnośći przewodów kominowych z wykonaniem pomiaru prędkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. zgodnie z art. 62 ust.6 pkt 1 Prawo Budowlane oraz zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej i obowiązującymi normami.
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.

 

W trakcie postępowania złożono dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Po otwarciu najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

                                    Spółdzielnia „KOMINIARZ”
                             ul. Jagiellońska 19, 10-062 Olsztyn
                                    Zakład Kominiarski w Giżycku
 

 Zamawiający zaprasza oferenta Spółdzielnia „KOMINIARZ” Zakład Kominiarski
w Giżycku do podpisania zlecenia na
wykonanie usługi okresowej kontroli stanu technicznego i sprawnośći przewodów kominowych z wykonaniem pomiaru prędkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

                                                                                                Zamawiający

 

 

 

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i sprawnośći przewodów kominowych z wykonaniem pomiaru prędkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/3/01/18 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,
tel/faks 87 428 52 21.


Przedmiot zamówienia:
wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i sprawnośći przewodów kominowych z wykonaniem pomiaru prędkości przepływu powietrza w wentylacji kotłowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.(załącznik nr 1) zgodnie z art. 62 ust.6 pkt 1 Prawo Budowlane oraz zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej i obowiązującymi normami.

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania usługi kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi..

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 22 stycznia 2018 r. godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Do 31 styczeń 2018 r., rozliczenie na podstawie protokółu przyjęcia
podpisanego przez zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 22.01.2018r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej WSPL SPZOZ Giżycko / Zamówienia Publiczne i poinformujemy wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 - Zakres usługi.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

                                                                                                             W imieniu Zamawiającego

                                                                                                                          Dyrektor 
                                                                                                                    lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N_3_01_18_KC_Zalacznik_1_Opis_i_zakres_uslugi.doc

- N_3_01_18_KC_Zalacznik_2_Formularz_oferty.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ