WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/2/03/18 K.C.

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA WSPL SPZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


                                                                                                                                           Do wszyskich Oferentów

 

OGŁOSZENIE

 

Znak sprawy: N/2/03/18 K.C.
 
Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów biurowych złozyło:

Przedsiębiorstwo Prywatne GLOBO
ul. Dąbrowskiego 2
11 - 500 Giżycko

Zamawiajacy zaprasza oferenta do podpisania umowy.


 
 

 

 


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/2/03/18 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,
tel/faks 87 428 52 21.


Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.
ul. Obwodowej 3. (załącznik nr 1)

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 16 marcaa 2018 r. godz. 1230

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701-705 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawa materiałów biurowych:
pierwszado 31 marca 2018 r. pozostałe dostawy wg terminów określonych w umowie, rozliczenie na podstawie potwierdzenia przyjęcia dostawy przez zamawiającego.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 124. 16.03.2018r. Godz. 12.30 Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej WSPL Giżycko, zakładka: zamówienia publiczne poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu - Wykaz materiałów biurowych.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                    (-) lek.Artur RadmanPliki do pobrania


- N_2_03_18_KC_Zalacznik nr 1 Opis_Przedmiotu_Wykaz_materialow_biurowych.xls

- N_2_03_18_KC_Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.doc

- N_2_03_18_KC_Zalacznik3_Wzor_umowy.doc

- N_2_03_18 KC Wyjasnienie_dotyczace_tuszy_do_HP3515.doc

- N_2_03_18_KC_Ogloszenie_o_wyborze_dostawcy..doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ