WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/6/06/18 K.C.

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORIUM WSPL SPZOZ W GIŻYCKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


                                                                                      Giżycko, dn. 22-06-2018r.           

Znak sprawy: N/6/06/18 K.C.                                                                      

                                                                          "Do wszystkich oferentów"


OGŁOSZENIE          

Zamawiający dokonał wyboru dostawców materiałów do laboratorium poniżej wskazanie wybranego dostawcy i uzasadnienie wyboru.

 

Dostawę materiałów dla laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3 Zamawiający postanowił zlecić następującym dostawcom zgodnie ze złożonymi ich ofertami według nastepującego zestawienia:

 

Zadanie 1- Dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej dostawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handolowo-Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo.

 

Zadanie 2 - Dostawa dostawa odczynników do koagulometru Kselmed 3000 dostawca KSELMED S.C. Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski, ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz.

 

Zadanie 3 - Dostawa odczynników do analizatora Yumizen H550 dostawca
HORIBA ABX Sp. z o.o.,
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.

 

Zadanie 4 - Dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej dostawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handolowo-Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo.

 

Zadanie 5 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego BA400 i A15 dostawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handolowo-Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo.

 

Zadanie 6 - Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi dostawca
Diag-Med Grażyna Konecka, ul, Modularna 11a, 02-238 Warszawa

 

Zadanie 7 - Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z jego dzierżawą dostawca
bioMerieux Polska Sp. z o.o.,
ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 

Podstawą wyboru dostawców są złożone przez nich odpowiednio do numerów zadań ocenione oferty z najkorzystniejszą oferowaną ceną.

Zamawiający zaprasza dostawców do podpisania umów.  

                                                                         Zamawwiający


                                        

OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do laboratorium
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym SPZOZ
w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/6/06/18 K.C.

 

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel./Faks 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

Zadanie 1- Dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej,
opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Zadanie 2 - Dostawa dostawa odczynników do koagulometru Kselmed 3000,opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2.

Zadanie 3 - Dostawa odczynników do analizatora Yumizen H550, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3.

Zadanie 4 - Dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4.

Zadanie 5 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego BA400 i A15, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5.

Zadanie 6 - Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6.

Zadanie 7 - Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z jego dzierżawą, opis przedmiotu zamówienia załączenik nr 7.

Wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 8 może zawierać jedno zadanie lub kilka zadań z wyszczególnieniem, których zadań oferta dotyczy z załączonym wypełnionym szczegółowym formularzem lub kilku dotyczących wybranych przez oferenta zadań.

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124 w godz. 800 - 1400lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu, a następnie potwierdzić pisemnie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 15 czerwca 2018 r. godz. 1200

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.
Oferty oceniane dla każdego pojedyńczego zadania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowaną brutto pojedyńczego zadania.

Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego rozliczenie miesięczne/kwartalne* na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za każdy miesiąc/kwartał* dzierżawy, realizacja usługi dzierżawy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r.

Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem odbioru.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: 15.06.2018r.

Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.


Załączniki od nr 1 do nr 7 - Opisy przedmiotów zamówienia.

Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy.
Załączniki nr 9 do nr 11 - Wzory umów.
Pliki do pobrania


- N_6_06_18_Zal_1_Materialy_pomocnicze.xls

- N_6_06_18_Zal_2_Odczyniki_do_koagulologii.xls

- N_6_06_18_Zal_3_Odczynniki_do_Analiz_YumizenH550.xls

- N_6_06_18_ZaL_4_Szybkie_Testy_Diagnostyczne.xls

- N_6_06_18_Zal_5_Odczyniki_materialy_do_A15_i_BA400.xls

- N_6_06_18_Zal_6_ System prozniowy.xls

- N_6_06_18_Zal_7_Odczynnik_do_An_immunodiagnostycz.xls

- N_6_06_18_Zal_8_Formularz_ofertowy.doc

- N_6_06_18_Zal_9_Wzor_umowy_dostaw_odczynnikow.doc

- N_6_06_18_Zal_10_Wzor_umowy_dzierzawy.doc

- N_6_06_18_Zal_11_Wzor_umowy_na_przetwarzanie_d_os.doc

- N_6_06_18_KC_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ