WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/7/06/18 K.C.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej 91590 Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671, adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


                                                                                       Giżycko, dnia 16-07-2018

                                                         "Do wszystkich oferentów"

Numer postępowania: N/7/06/2018

                                                         OGŁOSZENIE

O odwołaniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 5000 euro netto, nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający odwołał postępowanie o udzielenie zamówienia nr N/7/06/2018 na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej nr 91590 pn. Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671 – adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie, przyłączenie budynku do instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.

Podstawa:

Zamawiajacy w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego na podstawie Kodeksu Cywilnego zastrzegł, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

W związku powstaniem okoliczności powyższego warunku Zamawiający odwołał wcześniej podjetą decyzję o wyborze wykonawcy.

                                                                                                DYREKTOR

                                                                                        (-) lek. Artur Radman

 

 

                                                 OGŁOSZENIE

Znak sprawy: N/7/06/18 K.C.

Zamawiający Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko w dniu 09-07-2018r. po otwarciu i zapoznaniu się z ofertami, ofertę złożoną przez oferenta: Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran, ul. Portowa 2/3, 11-600 Wegorzewo, uznał za najkorzystniejszą.
Zamawiający zaprasza: Pracownię Projektowo-Wykonawczą Alicja Baran,
ul. Portowa 2/3, 11-600 Węgorzewo do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                      (-) lek. Artur RadmanOGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pn. Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671 – adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie, przyłączenie budynku do instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gizycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/7/06/18 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej nr 91590 pn. Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671 – adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie, przyłączenie budynku do instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Gizycku przy ul. Obwodowej 3.
Opis przedmiotu – Załącznik 1 ze szegółowymi załącznikami od nr 1_1 do nr 1_6.

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do opracowania dokumentacji projektowej inwestycji budowlanych oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.


Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 1200
w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124, lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Termin otwarcia ofert: 29 Czerwca 2018 r. godz. 13
00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienionezgodnie z Art. 701§ 3 K.C.
Zamawiający ma możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem 1 ze szegółowymi załącznikami
od nr 1_1 do nr 1_6
.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną ofertową.

Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Termin opracowania przedmiotu zamówienia 15 października 2018r.
Rozliczenie nastapi po przekazaniu Inwestorowi przedmiotu zamówienia i w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji budowlanej wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów Inwestycji (KOPI) przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie.


Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu


Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:
Siedziba Zamawiającego pok. 112 dnia 29 Czerwca 2018r. godz. 13.00 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek giżycko/zamówienia i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 z załącznikami szczegółowymi od nr 1_1 do nr 1_6 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

 

                                                         W imieniu Zamawiającego
                                                                     Dyrektor

                                                             (-) lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_Opis przedmiotu zamowienia.doc

- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_1_Opis przedmiotu zamowienia_Koncepcja_Opis_b31.pdf

- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_2_Opis przedmiotu zamowienia_Rys1_b31.pdf

- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_3_Opis_przedmiotu_Rys2_RzutParteru_b31.pdf

- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_4_Opis_przedmiotu_zamowienia_Rys3_dach_b31.pdf

- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_5_Opis_przedmiotu_zamowienia_Rys4_przekroj_A_A_.pdf

- N_7_06_18_KC_KC_Zalacznik1_6_Opis_przedmiotu_zamowieniaRys5_elewacje_b31.pdf

- N_7_06_18_KC_Zalacznik2_Wzor_umowy_na_opracowanie_dokumentacji_projektowej.doc

- N_7_06_18_KC_Zalacznik 3 Formularz ofertowy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ