WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/1/03/11

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gabinetów w WSPL SPZOZ w Giżycku przy ul. Obwodowej 3
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gabinetów


Giżycko, dnia 22.04.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane p.n. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gabinetów w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3” wybrana do realizacji zamówienia została oferta złożona przez: konsorcjum

Lider: Firma „GRĄDEX” Partner: Firma Budowlano - Handlowa
Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Włodarczyk
Handel Artykułami Przemysłowymi ul. Śródmiejska 5/3
ul. Słowackiego 28 11-600 Węgorzewo
11-600 Węgorzewo  

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena i największa ilość punktów przyznanych przez komisję na podstawie SIWZ rozdz. XIII pkt 3.

W trakcie postępowania złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu. Porównanie ofert:

Oferta nr 501
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
wartość oferty 768 088,52 zł brutto, uzyskana ilość punktów 87,0.

Oferta nr 502
Konsorcjum Firma „GRĄDEX” i Firma Budowlano - Handlowa
Stanisław Włodarczyk
wartość oferty 670 688,93 zł brutto, uzyskana ilość punktów 100.

Oferta nr 504
Zakład Remontowo - Budowlany Roman Szkudelski
wartość oferty 685 000,00 zł brutto, uzyskana ilość punktów 98,0.

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem art. 94 ust. 2 i art. 94 ust.2 pkt 3 ppkt a, proponowany na 04.05.2011r.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

DYREKTOR
lek. Artur Radman

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, warmińsko-mazurskie,

numer telefonu: kancelaria -  (87) 429 43 71,  numer faksu: kancelaria -  (87) 428 52 21,

poczta e-mail: wspl.tech6@wp.eu

adres strony internetowej:  www.wsplek.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gabinetów w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3”.

II.1.2 Roboty budowlane.

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja części  pomieszczeń i gabinetów, klatki schodowej, szatni i korytarzy w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i dostosowanie ich do wymogów  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 158), obowiązujących przepisów w zakresie  ochrony przeciwpożarowej oraz aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych.  Zakres zamówienia obejmuje:

·        Roboty rozbiórkowe części ścian, zerwanie  posadzek i glazury w pomieszczeniach i gabinetach, demontaż barierek ochronnych na klatce schodowej.

·        Roboty budowlano-montażowe wewnątrz pomieszczeń polegające na wymurowaniu ścianek działowych, wykonaniu nowych otworów drzwiowych, tynkowaniu ścian, wymianie pokryć ścian i podłóg, montażu sufitów podwieszanych, wymianie stolarki drzwiowej i wymianie parapetów podokiennych wewnętrznych.

·        Wymiana na nową i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

·        Przygotowanie koryt kablowych pod planowane w przyszłości rozprowadzenie instalacji komputerowej i przeciwpożarowej.

Zakres rzeczowy robót został przedstawiony w załącznikach do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zestawem dokumentów załączanych do oferty wymaganych od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne (wzory dokumentów)

Załącznik Nr 2 - Branża budowlana piętro – dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 3 - Branża budowlana parter – dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 – Branża sanitarna – dokumentacja projektowa +przedmiar

Załącznik Nr 5 – branża elektryczna – przedmiar

Załącznik Nr 6 – branża budowlana – przedmiar

Załącznik Nr 7 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   

 

Załączone Przedmiary Robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia   ceny ryczałtowej oferty.

II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot – 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 Dodatkowe przedmioty - 4511300-1 Roboty rozbiórkowe, 45450000-6 Roboty murowe, 4540000-3 Roboty malarskie, 45410000-4 Tynkowanie, 45420000-7 Stolarka budowlana,  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  45310000-0 Wymiana instalacji elektrycznej

 

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

II.1.7 Czy  dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy,  data zakończenia: 30.07.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium  zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a przed upływem terminu składania ofert od każdego Wykonawcy w wysokości 15 000 zł.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

działalność na potrzeby przedmiotu zamówienia (robota budowlana), nie wymaga według przepisów prawa posiadania specjalnych uprawnień.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

zamawiający uzna warunek za spełniony zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o żądane przez zamawiającego dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, w tym obejmujące roboty wykończeniowe wnętrz budynków, wymianę lub montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej na kwotę brutto minimum 300 000 PLN, potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo i terminowo ukończone z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (np. referencje, opinie, rekomendacje inwestorów lub generalnego wykonawcy w wypadku podwykonawstwa).

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunek ten spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, to znaczy, że albo jeden z nich wykonał co najmniej dwie roboty lub co najmniej dwóch wykonawców wykonało co najmniej po jednej robocie budowlanej za kwotę minimum 300 000 zł brutto.

Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy.

III.3.3)  Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie  określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego.

 

III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 

Zamawiający  uzna warunek za spełniony zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  prawnej dysponowania tymi osobami, przy czym Zamawiający wymaga wykazania co najmniej osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zakresie:

a)     aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym kierownik robót).

b)     zamawiający wymaga aby kierownik robót miał kwalifikacje do wykonania czynności i dokumentów określonych w art. 21a, 22, 23, 46 ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. – Prawo budowlane.

c)     zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wymienionych w ppkt. a) przez jedną osobę, posiadającą uprawnienia w więcej niż w  jednej specjalności.

d)     w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunek ten spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

e)     wykonawcy mogą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o żądane przez zamawiającego dokumenty złożone przez wykonawcę, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą na okres wykonania zamówienia polisę od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument w wystarczający sposób potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy.

 

 

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

         wykaz robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie  dysponowania tymi osobami.

         oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres wykonania zamówienia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia,  na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN

III.4.2) W zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

         aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

         nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4)

         W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach niezbędnych do wykonania zamówienia od innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi  zasobami, w szczególności przedstawiając zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres potrzebny do wykonania zamówienia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenie zmian w umowie:

1.      dotyczących terminów wykonania robót objętych umową w przypadku:

przerwy w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności spowodowanych nieprzewidzianymi zjawiskami atmosferycznymi mającymi wpływ na ustalony termin, np. uzasadniona długotrwała przerwa w dostawie mediów, wstrzymania robót przez zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie  zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na prowadzenie i realizację robót

2.      o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych do sprawnej realizacji umowy a w szczególności dotyczących: zmiany osób uprawnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia, zmiana kierownika budowy ze strony Wykonawcy i zarządzającego wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej (np. zgon, wyjazd za granicę, choroba, urlop, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana miejsca zamieszkania)

3.      w  razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach których wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

Zmiana istotnych  postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna bezpłatnie  specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: www.wsplek.pl

SIWZ oraz zał., można uzyskać też na wniosek Wykonawcy w siedzibie zamawiającego - WSPL, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, na I piętrze – p. 120, a także pocztowo odpłatnie.

IV.4.4) Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko w budynku przychodni na I piętrze – kancelaria  nr 120  do dnia 18.04.2011 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w budynku na I piętrze – gabinet dyrektora p. 110, zgodnie z przepisami art. 86 Pzp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.16 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej 

- nie dotyczy

 


 

Pytania i odpowiedzi odnośnie zamówienia

 

Pliki do pobrania


- zalacznik 1 WSPL Gizycko - SIWZ z zalacznikami.doc

- zalacznik 2 - WSPL Pietro budowlana-dokumentacja projektowa.jpg

- zalacznik 3 - WSPL Parter budowlana-dokumentacja projektowa.jpg

- Zalacznik 4 WSPL Branza sanitarna-dokumentacja projektowa i przedmiar.zip

- zalacznik 5 WSPL Branza elektryczna-przedmiar.pdf

- zalacznik 6 WSPL Branza budowlana-przedmiar.pdf

- Zalacznik nr 7 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.zip
(C) 2018 WSPL SPZOZ