WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/8/07/18 K.C.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej 91590 Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671, adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku przy ul. Obwodowej 3.


Numer postępowania: N/8/07/2018

                                                                Do wszystki oferentów.

                                     OGŁOSZENIE

 W terminie ustalonym jako termin składania ofert tj. do 31.08.2018r. do godz. 12.00 przedstawiono 6 ofert.

Zamawiajacy podjął decję i postanowił zlecić wykonanie dla wykonawcy:

M&R DESIGN Ltd., 85 Great Portland, Str. First Floor, W1W London

Adres do korespondencji w Polsce: M&R DESIGN Ltd.,
ul. Reymonta 15,
81-198 Pogórze

Podstawą wyboru wykonawcy jest złożona przez oferenta oceniona jako oferta ważna z najkorzystniejszą oferowaną ceną.

 

W imieniu Zamawiającego 

Dyrektor

(-) lek. Artur radman


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pn. Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671 – adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie, przyłączenie budynku do instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gizycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/8/07/18 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej nr 91590 pn. Przebudowa pomieszczeń budynku gospodarczego 31/671 – adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie, przyłączenie budynku do instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gizycku przy
ul. Obwodowej 3.
Opis przedmiotu – Załącznik 1 ze szegółowymi załącznikami od nr 1_1 do nr 1_6.
Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do opracowania dokumentacji projektowej inwestycji budowlanych oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2018 r. godz. 1300
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Zamawiający ma możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem 1 ze szegółowymi załącznikami
od nr 1_1 do nr 1_6
.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną ofertową.
Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Termin opracowania przedmiotu zamówienia 15 października 2018r.
Rozliczenie nastapi po przekazaniu Inwestorowi przedmiotu zamówienia i w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji budowlanej wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów Inwestycji (KOPI) przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail:
wspl.tech6@wp.eu

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 112 dnia 31 lipca 2018r. godz. 13.00 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek giżycko/zamówienia i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

Załącznik nr 1 z załącznikami szczegółowymi od nr 1_1 do nr 1_6 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

 

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor

(-) lek. Artur Radman

 Pliki do pobrania


- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_Opis przedmiotu zamowienia.doc

- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_1_Opis przedmiotu zamowienia_Koncepcja_Opis_b31.pdf

- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_2_Opis przedmiotu zamowienia_Rys1_b31.pdf

- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_3_Opis_przedmiotu_Rys2_RzutParteru_b31.pdf

- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_4_Opis_przedmiotu_zamowienia_Rys3_dach_b31.pdf

- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_5_Opis_przedmiotu_zamowienia_Rys4_przekroj_A_A_.pdf

- N_8_07_18_KC_KC_Zalacznik1_6_Opis_przedmiotu_zamowieniaRys5_elewacje_b31.pdf

- N_8_07_18_KC_Zalacznik2_Wzor_umowy_na_opracowanie_dokumentacji_projektowej.doc

- N_8_07_18_Zalacznik3_Wzor_Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc

- N_8_07_18_KC_Zalacznik4_Formularz_ofertowy.doc

- N_8_07_18_KC_Ogloszenie_wyboru_wykonawcy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ