WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/9/08/18 K.C.

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W GIŻYCKU
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa urządzeń medycznych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. przy ul. Obwodowej 3


                                   Do wszystkich oferentów

Znak sprawy: N/9/08/18 K.C. 

                                               OGŁOSZENIE

 Zadanie nr 4 - Dostawa tonometru bezkontaktowego.
Wybrany wykonawca: OPTOPOL Technology Sp. z o.o. Zawiercie
.

                                          "Do wszystkich oferentów"

Znak sprawy: N/9/08/18 K.C.

                                                OGŁOSZENIE

Zamawiający Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę aparatury i sprzętu medycznego" według poniższego zestawienia:

Zadanie nr 1 -  Dostawa zestawu do testów wysiłkowych z cykloergometrem.
Wybrany wykonawca: KREDOS Zbigniew Kadzewicz, ul. Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn.

Zadanie nr 2 - Dostawa UNIT-u wolnostojącego do profilaktyki (piaskarka+skaler).
Wybrany wykonawca: 
Kol-Dental, ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa.

Zadanie nr 3 - Dostawa aparatu do krioterapii ciekłym azotem.
Wybrany wykonawca: 
PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.

Umowy do podpisania zostaną przesłane do wykonawców z terminem zawarcia 12 września 2018r.

                                                                                                                   Kierownik Zamawiającego
                                                                                                                        (-) lek. Artur Radman 

 


 

                                  UWAGA !!!

ZAMIESZCONO ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń medycznych
dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku.
przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/9/08/18 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres
:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.
Przedmiot zamówienia:
Dostawa urządzeń medycznych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Giżycku:

1. Zestaw do testów wysiłkowych z cykloergometrem lub z bieżnią do Poradni Kardiologicznej.

2. Wolnostojący UNIT do profilaktyki (piaskarka+skaler) do Poradni Stomatologicznej.

3. Aparat do krioterapii ciekłym azotem do Poradni Rehabilitacji Leczniczej.

4.Tonometr bezkontaktowy do Poradni Okulistycznej.
Opis przedmiotu – Załącznik nr 1 - Zadanie nr 1, - Zadanie nr 2, - Zadanie nr 3, - Zadanie nr 4.
Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonania przedmiotów zamówienia oraz zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy, montażu i pierwszego uruchomienia ureządzeń.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 03 września 2018 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu. i na adres e-mail wspl.przelozonap@wp.pl Zamawiający wymaga aby nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert przez Zamawiającego forma elektroniczna oferty została uzupełniomna formą wydrukowaną
z podpisami osób uprawnionych i przesłana na adres siedziby zamawiajacego tj.
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku |przy ul. Obwodowej 3 w kopercie z dopiskiem "Zamówienie N/9/08/18 K.C.- Dostawa aparatury i sprzętu medycznego".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 03 września 2018 r. godz. 1300
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Zamawiający ma możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikiem 1 dla zadania nr 1 lub nr 2, lub nr 3, lub nr 4. W przypadku oferty na kilka zadań zamawiający wymaga aby oferta uwzględniała oferowane ceny dla każdego zadania odzielnie.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną ofertową.
Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia 60 dni liczone od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Rozliczenie nastapi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia i w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą na adres siedziby Zamawiającego ze wskazaniem znaku sprawy lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu i na adres e-mail: wspl.przelozonap@wp.plPytania dotyczące opisów przedmiotów zamówienia kierować na adres e-mail:wspl.przelozonap@wp.pl

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 112 dnia 03 września 2018r. godz. 13.00 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://wsplek giżycko/zamówienia i poinformuje wszystkich Wykonawców/Oferentów drogą mailową.

Załączniki 4:

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

Załacznik nr 2 - Wzór umowy.

Załacznik nr 3 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.

 

                                         W Imieniu Zamawiającego
                                                       Dyrektor

                                               lek. Artur RadmanPliki do pobrania


- N_9_08_18_KC_Zalacznik1_Zadanie_nr1_Opis_przedmiotu_Zamowienia_Zestaw_do_testow_wysilkowych_z_cykloergometrem_do_Poradni_Kardiologicznej..doc

- N_9_08_18_KC_Zalacznik1_Zadanie_Nr2_Opis przedmiotu zamowienia_wolnostojacy_UNIT_do_profilaktyki.doc

- N_9_08_18_KC_Zalacznik1_Zadanie_Nr3_Opis przedmiotu zamowienia_Aparat_do_krioterapii_cieklym _azotem_Fizjoterapia.doc

- N_9_08_18_KC_Zalacznik1_Zadanie_Nr4_Opis przedmiotu zamowienia_Tonometr_bezkontaktowy.doc

- N_9_08_18_KC_Zalacznik2_Wzor_umowy.doc

- N_9_08_18_Zalacznik3_Wzor_Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc

- N_9_08_18_KC_Zalacznik4_Formularz_ofertowy.doc

- Pytania i odpowiedzi Krioterapia.pdf

- N90818K_C_Pytania i odpowiedzi.pdf
(C) 2018 WSPL SPZOZ