WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


2018-12-04 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIŻYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Protetyki i Radiologii


   Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z póź. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr. 293 poz.1729z póź.zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:
 - technika protetyki
 - technika radiologii

 

 Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2016r., poz. 1146 z póź. zm.

 

 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od stycznia 2019 do grudnia 2021 z możliwością dalszego przedłużenia.

 

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 03.12.2018.

 

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 o godz. 11:00 w pok. 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 03.12.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r.

 

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

 

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z póź.zm.)Pliki do pobrania


- Ogloszenie konkursu.doc

- OFERTA RTG.doc

- Oferta TECH PROT..doc

- OŚWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OŚWIADCZ ZAL 2.doc

- OŚWIADCZ ZAL 3.doc

- OŚWIADCZENIE ZAL. 4.odt

- UMOWA PROTETYKA.odt

- UMOWA RTG.doc

- Regulamin.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ