WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl


2019-02-07 Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku


Znak sprawy: N/2/02/19 K.C.


Termin składania ofert: do 28 luty 2019r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: na 28 luty 2019 r. godz. 13:00


Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3.

Zadanie 1- Dostawa  materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej 
(opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1)

Zadanie 2 - Dostawa odczynników do koagulometru Kselmed 3000 (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2)

Zadanie 3 - Dostawa odczynników do analizatora Yumizen H550 (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3)

Zadanie 4 - Dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4)

Zadanie 5 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego BA400 i A15 (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5)

Zadanie 6 - Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6)

Zadanie 7 - Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z jego dzierżawą (opis przedmiotu zamówienia załączenik nr 7)

 

Wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 8 może zawierać jedno zadanie lub kilka zadań z wyszczególnieniem, których zadań oferta dotyczy z załączonym wypełnionym szczegółowym formularzem lub kilku wybranych przez oferenta zadań.

 

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

 

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20 luty 2019 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, osobiście lub pocztą pok. 124, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu a nastepnie potwierdzić pisemnie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Termin otwarcia ofert: 20 lutego 2019 r. godz. 1200

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lubwarunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.


Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.
Oferty oceniane dla każdego pojedyńczego zadania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowaną brutto pojedyńczego zadania.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego rozliczenie miesięczne/kwartalne* na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za każdy miesiąc/kwartał* dzierżawy, realizacja usługi dzierżawy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.

 


Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: wspl.tech6@wp.eu
Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem
odbioru.


Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: 20 luty 2019r.
Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą e-mailową.


Załączniki od nr 1 do nr 7 - Opisy przedmiotów zamówienia.
Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy.
Załączniki nr 9 do nr 10 - Wzory umów.

 

 Pliki do pobrania


- N_2_02_19_KC_Ogloszenie_Dostawa_odczynnikow_do_laboratorium.doc

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_2_Odczynniki do koagulologii 2019.xls

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_3_odczynniki do analizatora yumizen H550 2019.xls

- N_2_02_19_KC_ZaLącznik_nr_4_szybkie testy diagnostyczne 2019.xls

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_5_Odczynniki i materialy do analizatora A15 i BA400 2019.xls

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_6_System prozniowy2019.xls

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_7_Zadanie_nr_7_Analizator_immunologiczny_2019.xls

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_8_Formularz_ofertowy_Dostawa_odczynnikow_do_laboratorium.doc

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_10_Wzor_umowy_dostawa_odczynnikow_z_dzierzawą_analizatorai.doc

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_1.xls

- N_2_02_19_KC_Zalącznik_nr_9_Wzor_umowy_dostawa_odczynnikow.doc

- N_2_02_19_KC_Odpowiedzi_na_pytania.doc

- N_2_02_19_KC_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ