WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/3/05/12

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej dla WSPL SP ZOZ w Giżycku
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej


UWAGA - Istotna informacja na temat przesunięcia terminu oraz o zmianie treści załącznika - kliknij, by zobaczyć

 

Opublikowano PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - kliknij tu, by pobrać (plik DOC, otwieralny w MS WORD lub Open Office)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KLIKNIJ, BY POBRAĆ - dodano 8 czerwca 2012r.

 

 

  Zatwierdzam:

 

                DYREKTOR

 

     lek. med Artur RADMAN

 

 

 

                                                                                                                    Giżycko, dnia 23 maja 2012r.

 

 Nr sprawy: N/3/05/12

 

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

 


 

„Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej  dla WSPL SP ZOZ w Giżycku”

 


 

Podstawa prawna:

 

ustawa z dnia 29 stycznia  2004r  - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000,00 euro.

 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

11-500 Giżycko

 

ul. Obwodowa 3

 

NIP: 845-17-11-581

 

REGON: 510891122

 

Tel: 87/ 428 52 21 (Kancelaria)

 

Fax: 87/ 428 52 21 (Kancelaria)

 

e-mail: wspl.kancelaria@wp.pl

 

strona internetowa: www.wsplek.pl

 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, tj. PRZETRAG NIEOGRANICZONY kwoty poniżej 200000  euro

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

www.wsplek.pl

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości       składania ofert częściowych

 

 

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie na potrzeby gabinetów rehabilitacji WSPL SP ZOZ w Giżycku, ul. Obwodowa 3.

 

2.       Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zestawienie wymaganych parametrów technicznych zawiera  załącznik nr 6  do SIWZ

 

4.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: główny przedmiot zamówienia -  33100000-1, 33155000-1

 

5.       Określenie wielkości zamówienia wraz nazwami i kodami według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

 

 

L.p.

Nazwa

Wielkość

zamówienia

Kod CPV

1.                 

Diatermia

szt. 1

 

2.                 

Aparat do terapii ultradźwiekowej

szt. 1

33158200-4-urządzenia do elektroterapii

3.                 

Zestaw do laseroterapii ze skanerem

szt. 1

33128000-3-lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

4.                 

Aparat do elektroterapii

szt. 2

33158200-4-urządzenia do elektroterapii

5.                 

Aparat do elektroterapii

szt. 1

33158200-4-urządzenia do elektroterapii

6.                 

Kus standard

szt. 1

37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

7.                 

Rotor do ćwiczeń gończych górnych

szt. 1

37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

8.                 

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych

szt. 1

37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

9.                 

Rotor do ćwiczeń stawu barkowego

szt. 1

37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

10.             

Rower treningowy

szt. 1

37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

11.             

Stepper

szt. 1

37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia

 

Wymagany termin wykonania zamówienia 40 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (art. 22; art. 24; art. 25; art. 26;  art. 41 pkt. 7; art. 36 ust. 1 pkt. 5; i przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

 

 

 

1.       O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.1      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający oceni spełnienie na podstawie wymaganego oświadczenia   – Załącznik Nr 8

 

1.2              posiadania wiedzy i doświadczenia;

 

1) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający oceni spełnienie na podstawie wymaganego oświadczenia z art. 44 ustawy - Załącznik Nr 8

 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;

 

1.3              dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający oceni spełnienie na podstawie wymaganego oświadczenia   – Załącznik Nr 8

 

1.4              sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający oceni spełnienie na podstawie wymaganego oświadczenia   Załącznik Nr 8

 

2.      Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1 – 1.4, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

3.      Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia,  zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4

 

4.      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

5.      Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.

 

 

 

VII. 1 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty i oświadczenia (art. 22; art. 25; art. 26; art. 36 ust. 1 pkt. 6; 36 ust. 4 i 5; art. 44;  rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dz. u. nr 226, poz. 1817)

 

1. Sporządzony prze Wykonawcę Formularz Ofertowy - wg. wzoru Załącznik  nr 1  do SIWZ  

 

2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

 

2.1.      oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku nr 3 do SIWZ.;

 

3.      Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego rozdziału.

 

4.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na skutek okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda do oferty oświadczeń i dokumentów:

 

4.1    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 

4.2    aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z wzorem treści określonym w Załączniku nr 7 

 

4.3    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

4.4    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

 

5.      Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

6.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4, wymienione w:

 

6.1. pkt 4.2-4.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

 

 

  b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 

 

 

 

 

7.      Dokumenty, o których mowa w ust. 6; pkt 6.1, lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

8.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

9.      W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

10.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

 

10.1Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny posiada   wymagane prawem dopuszczenie do obrotu, określone w ustawie z 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

 

10.2 Zestawienie parametrów granicznych –  wg wzoru Załączniki nr  6  do SIWZ

 

10.3 Wykonawca, który zostanie wybrany, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany przedstawić i dostarczyć dokumenty dopuszczające do obrotu w zakresie zaoferowanego wyrobu medycznego danej części zamówienia, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi i nie dostarczy w wyznaczonym terminie wymaganych prawem dokumentów dopuszczenia do obrotu, zamawiający uzna to za brak możliwości podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

11.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

12.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 p/pkt 2) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

13.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

14.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

15.  Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

 

16.  Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI ust. 4 pkt. 4.2. – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. oraz jej podpisem.

 

17.  Formularz cenowy wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ.

 

18.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4  oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych podmiotów zagranicznych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

19.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

 

20.  Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

1.       Ocena ofert będzie dokonana (w przypadku składania ofert częściowych oddzielnie dla każdej części) w następujący sposób:

 

Cena - 100%

 

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:

Wp1 - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

 

R          -  ranga w ocenie, tj. 100 pkt

 

Cnaj.       -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)

 

Cof.bad.      – cena oferty badanej

 

 

 

2.       Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia kryteriach oceny ofert. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

 

3.       Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty

 

4.       Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 

 

X. Miejsce oraz termin składania

 

1.      Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać poczta, kurierem itp. na niżej podany adres:

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

11-500   Giżycko, ul. Obwodowa 3,  Kancelaria pok. 124.

 

do  dnia  31 maja  2012r  do godz. 12:00

 

XI. Termin związania ofertą

 

1.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

2.       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

3.       Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

 

4.    Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

5.       Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

6.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

 

 

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

XIV. Informacje o zastosowaniu aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

 

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

 

Sporządził:

 

Małgorzata Ludwiszewska


-------------------------------------

WYNIK POSTĘPOWANIA - dodano 8 czerwca 2012r.

Zgodnie z art. 92 Prawo zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej do przetargu nieograniczonego nr N/03/05/12 na dostawę  sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie gabinetów rehabilitacji WSPL Giżycko.
w wyznaczonym terminie została złożona  jedna oferta  przez Firmę:

MEDEN INMED Sp z o. o.
    ul. Wenedów 2,  75-847 Koszalin
cena oferty brutto:  68 040,00 złotych

Nadmieniamy, że przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane były wyłącznie zasady i kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. ustawy Prawo zamówień publicznych  umowa może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Niniejsza informacja została wysłana w dniu 08 czerwca 2012  faxem  do Wykonawcy oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  Zgodnie z art. 27 ust.2 pzp Zamawiający niezwłocznie żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma.


 

Pliki do pobrania


- SIWZ.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Zal. nr 1 Formularz ofertowy.doc

- Zal. nr 2 formularz cenowy.xls

- Zal. nr 3 Oswiadczenie z art. 22 Pzp.doc

- Zal. nr 4 Oswiadczenie z art. 24 Pzp.doc

- Zal. nr 5 projekt umowy.zip

- Zal. nr 6 Parametry cz.1 - cz.11.doc

- Zal. nr 7 Oswiadczenie z art. 24 dla osob fizycznych.doc

- Zal. nr 8 Oswiadczenie z art.44Pzp.doc

- Ogloszenie.doc
ogłoszenie jako plik DOC

- Ogloszenie - poprawione.doc
Poprawiona treść ogłoszenia

- Przesuniecie terminu i zmiany w SIWZ.doc
WAŻNE

- Zal. nr 2 formularz cenowy - poprawiony.xls
POPRAWIONY formularz cenowy

- PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ.doc

- informacja o wyborze oferty.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ