WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


2019-03-25 Usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń.
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku.


OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi
kompleksowego sprzątania pomieszczeń.
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gizycku przy ul. Obwodowej 3.

 

Znak sprawy: N/3/03/19 K.C.

Zamawiający:
Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:     
Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Wojskowej Sspecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowa 3.       
Opis przedmiotu – Załącznik 1         
Wymagania dla oferentów:
Doświadczenie w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach, w których świadczone są usługi medyczne.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.03.2019 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą pok. 124.    
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 28.03.2019 r. godz. 1300  
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub  warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.

Zamawiający ma możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem 1            
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.    

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną ofertową.   
Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:     
Termin wykonywania usługi sprzątania do 31.03.2020.      
Rozliczenie następuje za miesiąc wykonywania usługi po podpisaniu miesięcznego protokółu odbioru usług w ciągu 14  dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury VAT.           
 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
faksem na nr 87 428 52 21 lub formie poczty elektronicznej na adres e-mail: wspl.przelozonap@wp.pl

 

Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:

Siedziba Zamawiającego pok. 112  dnia 28.03.2019r. godz. 13.00 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.Pliki do pobrania


- N_3_03_19_KC_Ogloszenie_Wykonywanie_uslugi_kompleksowego_sprzątania_przychodni_lekarskiej.doc

- N_3_03_19_KC_Zalącznik_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_sprzatanie 2.doc

- N_3_03_19_KC_Zalącznik_2_Wzor_umowy_sprzątanie_przychodni_lekarskiej.doc

- N_3_03_19_KC_Zalącznik_3_Formularz_ofertowy.doc

- N_3_03_19_KC_Zalącznik_4_Zalącznik_2_do_umowy_Wykaz_osob_wykonujacych_usluge sprzątania.doc

- N_3_03_19_KC_Zalącznik_5_Zalacznik_3_do_umowy_Miesieczny_protokol_odbioru_uslug_spzątania.xls

- N_3_03_19_KC_Ogloszenie_o_wyborze_wykonawcy.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ