WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


2019-09-11 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIŻYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej w zakresie Ortopedii i Traumatologii Ruchu


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

w Giżycku ul. Obwodowa 3

 

ogłasza konkurs ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

w zakresie Ortopedii i Traumatologii Ruchu

 

   Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z póź. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.2019  poz. 866 z póź.zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - lekarz ortopeda.

   

   Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2016r., poz. 1146 z póź. zm.

   

   Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od września 2019 do sierpnia 2022 z możliwością dalszego przedłużenia.

   

   Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 10.09.2019.

   

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

 

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 o godz. 11:00 w pok. 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 10.09.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r.

 

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

 

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

   Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z póź.zm.)Pliki do pobrania


- Ogloszenie konkursu.doc

- Oferta lek specjalistyka 2019.doc

- UM. SPECJALISTYKA 2019.doc

- OŚWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OŚWIADCZ ZAL 2.doc

- OŚWIADCZ ZAL 3.doc

- OŚWIADCZENIE ZAL. 4.odt

- Regulamin.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ