WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl


2019-12-09 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIŻYCKOPrzedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej w zakresie Periodontologii i Otolaryngologii


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

w Giżycku ul. Obwodowa 3

 

ogłasza konkurs ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

   Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z póź. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.2019  poz. 866 z póź.zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

 

 1. Stomatologii - lekarz chirurg stomatolog,  periodontolog

 2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - lekarz otoloaryngolog

   

   Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2016r., poz. 1146 z póź. zm.

   

   Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od stycznia 2020 do grudnia 2022 z możliwością dalszego przedłużenia.

   

   Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 09.12.2019.

   

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 20.12.2019 r. do godz. 10:00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

 

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 o godz. 11:00 w pok. 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 09.12.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r.

 

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

 

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

   Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z póź.zm.)Pliki do pobrania


- Ogloszenie konkursu.doc

- UMOWA - AOS.doc

- Oferta lek specjalistyka 2020 - AOS.doc

- UMOWA - STM..doc

- Oferta lek specj 2020 - STM.doc

- OŚWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OŚWIADCZ ZAL 2.doc

- OŚWIADCZ ZAL 3.doc

- OŚWIADCZENIE ZAL. 4.odt

- Regulamin.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ