WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 28.09.2020 DO 04.10.2020
Przychodnia WSPL SPZOZ Giżycko jest nieczynna z powodu kwarantanny.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni - teleporady:

Waldemar Krupa501 690 789      godz. 08:00 - 15:00w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir501 321 203     godz. 08:00 - 18:00t.alzaghir@wsplek.pl

W sprawach pilnych przyjęcia pacjentów POZ (lekarzy rodzinnych) realizuje Centrum Medyczne Masuria ul. Wodociągowa 17
tel. 87 428 67 72 w godz. 8:00 - 18:00

Przypadki nagłe, zagrożenie życia - Pogotowie Ratunkowe tel. 112
Szpitalny Oddział Ratunkowy - tel. 87 428 57 58, 87 429 66 84

Przypadki pilne realizuje Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Nocna Pomoc Lekarska), ul. Warszawska 41

poniedziałek - piątek od godz. 18:00 do godz. 8:00,
sobota i niedziela - całą dobę
Lekarze - tel. 429 66 33; Pielęgniarki - tel. 87 429 66 34

Pilne badania laboratoryjne i Rtg realizuje Szpital Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia GOZ)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest zawieszona z powodu kwarantanny do 04.10.2020
Po zakończeniu kwarantanny pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wizyty.telefony do kontaktu:
Rejestracja godz. 08:00 - 15:00
tel. 87 428 26 32
tel. 261 335 376

Sprawy administracyjne, Sekretariat - 502 408 894
Medycyna pracy, opieka pielęgniarska - 502 408 900
Dyrektor - 600 427 655


2019-12-09 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WSPL SPZOZ GIŻYCKOPrzedmiot zamówienia:
Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej w zakresie Periodontologii i Otolaryngologii


Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

w Giżycku ul. Obwodowa 3

 

ogłasza konkurs ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

   Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku adres: 11- 500 Giżycko ul. Obwodowa 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z póź. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1146 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.2019  poz. 866 z póź.zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:

 

 1. Stomatologii - lekarz chirurg stomatolog,  periodontolog

 2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - lekarz otoloaryngolog

   

   Oferty powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. 2016r., poz. 1146 z póź. zm.

   

   Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas od stycznia 2020 do grudnia 2022 z możliwością dalszego przedłużenia.

   

   Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w pokoju 124 oraz na stronie internetowej: www.wsplek.pl w terminie od 09.12.2019.

   

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 20.12.2019 r. do godz. 10:00 w pok. 124 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Giżycku ul. Obwodowa 3.

 

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 o godz. 11:00 w pok. 124 przy ul. Obwodowej 3 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. Niezwłocznie po otwarciu oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 09.12.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r.

 

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu i jego wyniku na piśmie.

 

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

   Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z póź.zm.)Pliki do pobrania


- Ogloszenie konkursu.doc

- UMOWA - AOS.doc

- Oferta lek specjalistyka 2020 - AOS.doc

- UMOWA - STM..doc

- Oferta lek specj 2020 - STM.doc

- OŚWIADCZENIE OC - ZAL. 1.doc

- OŚWIADCZ ZAL 2.doc

- OŚWIADCZ ZAL 3.doc

- OŚWIADCZENIE ZAL. 4.odt

- Regulamin.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ