WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 28.09.2020 DO 04.10.2020
Przychodnia WSPL SPZOZ Giżycko jest nieczynna z powodu kwarantanny.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni - teleporady:

Waldemar Krupa501 690 789      godz. 08:00 - 15:00w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir501 321 203     godz. 08:00 - 18:00t.alzaghir@wsplek.pl

W sprawach pilnych przyjęcia pacjentów POZ (lekarzy rodzinnych) realizuje Centrum Medyczne Masuria ul. Wodociągowa 17
tel. 87 428 67 72 w godz. 8:00 - 18:00

Przypadki nagłe, zagrożenie życia - Pogotowie Ratunkowe tel. 112
Szpitalny Oddział Ratunkowy - tel. 87 428 57 58, 87 429 66 84

Przypadki pilne realizuje Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna (Nocna Pomoc Lekarska), ul. Warszawska 41

poniedziałek - piątek od godz. 18:00 do godz. 8:00,
sobota i niedziela - całą dobę
Lekarze - tel. 429 66 33; Pielęgniarki - tel. 87 429 66 34

Pilne badania laboratoryjne i Rtg realizuje Szpital Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia GOZ)Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest zawieszona z powodu kwarantanny do 04.10.2020
Po zakończeniu kwarantanny pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wizyty.telefony do kontaktu:
Rejestracja godz. 08:00 - 15:00
tel. 87 428 26 32
tel. 261 335 376

Sprawy administracyjne, Sekretariat - 502 408 894
Medycyna pracy, opieka pielęgniarska - 502 408 900
Dyrektor - 600 427 655


2020-01-10 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku


Znak sprawy: N/1/01/20 K.C.


Termin składania ofert: do 20 stycznia 2020r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: na 20 stycznia 2020 r. godz. 12:00


Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 52 21.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej do Laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku
przy ul. Obwodowej 3.

Zadanie 1- Dostawa  materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej 
(opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1)

Zadanie 2 - Dostawa odczynników do koagulometru Kselmed 3000 (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2)

Zadanie 3 - Dostawa odczynników do analizatora Yumizen H550 (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3)

Zadanie 4 - Dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4)

Zadanie 5 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego BA400 i A15 (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5)

Zadanie 6 - Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi (opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6)

Zadanie 7 - Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z jego dzierżawą (opis przedmiotu zamówienia załączenik nr 7)

 

Wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 8 może zawierać jedno zadanie lub kilka zadań z wyszczególnieniem, których zadań oferta dotyczy z załączonym wypełnionym szczegółowym formularzem lub kilku wybranych przez oferenta zadań.

 

Wymagania dla oferentów:
Uprawnienia do wykonywania dostawy wymagane obowiązujacymi przepisami, zaplecze techniczne niezbędne dla prawidłowej realizacji dostawy.

 

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, osobiście lub pocztą pok. 124, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: techniczny@wsplek.pl a nastepnie potwierdzić pisemnie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2020 r. godz. 1200

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lubwarunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3 K.C.


Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT za przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7.
Oferty oceniane dla każdego pojedyńczego zadania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowaną brutto pojedyńczego zadania.


Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczenia:
Dostawy odczynników sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. rozliczane po każdej dostawie zgłoszonej przez zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego rozliczenie miesięczne/kwartalne* na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za każdy miesiąc/kwartał* dzierżawy, realizacja usługi dzierżawy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

 


Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać pocztą lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: techniczny@wsplek.pl 
Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z protokołem
odbioru.


Miejsce i termin rozpatrzenia ofert: 20 stycznia2020r.
Siedziba Zamawiającego pok. 124. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.wsplek.pl/przegladaj_zamowienia.html i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą e-mailową.


Załączniki od nr 1 do nr 7 - Opisy przedmiotów zamówienia.

Załączniki nr 8 do nr 9 - Wzory umów.

Załącznik nr 10 - Formularz ofertowy.

 

 Pliki do pobrania


- N_1_01_20_KC_Ogloszenie_Dostawa_odczynnikow_do_laboratorium.doc

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_1_Zad_nr_1.xls

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_2_Zad_nr_2_Odczynniki do koagulologii 2020.xls

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_3_Zad_nr_3_odczynniki do analizatora yumizen H550 2020.xls

- N_1_01_20_KC_ZaLącznik_nr_4_Zar_nr_4_szybkie testy diagnostyczne 2020.xls

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_5_Zad_nr_5_Odczynniki_i_materialy_do_analizatora_A15_i_BA400_2020.xls

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_6_Zad__nr_6_System prozniowy_2020.xls

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_7_Zadanie_nr_7_Analizator_immunologiczny_2020.xls

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_8_Wzor_umowy_dostawa_odczynnikow_2020.doc

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_9_Wzor_umowy_dostawa_odczynnikow_z_dzierzawą_analizatora_2020.doc

- N_1_01_20_KC_Zalącznik_nr_10_Formularz_ofertowy_Dostawa_odczynnikow_do_laboratorium_2020.doc

- N_1_01_20_KC-Pytania_i_odpowiedzi.doc

- N_1_01_20_KC_Pytania_i_odpowiedzi_2.doc
zmodyfikowany 17.01.2020 g. 12:15

- N_1_01_20_KC_Ogloszenie_Wybor_Wykonawcow_Dostawa_Materialow_Do_Laboratorium_.doc
(C) 2018 WSPL SPZOZ