WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

BIP

W związku z wysoką absencją chorobową personelu w najbliższych dniach mogą wystąpić utrudnienia w pracy rejestracji i personelu medycznego.
Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.pl


Pilnie zatrudnimy Lekarza POZ i Lekarza Stomatologa. Informacje pod numerem 261 335 371.


UWAGA PACJENCI!

Z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej
obowiązuje zmiana funkcjonowania przychodni WSPL SPZOZ Giżycko w tym pracy lekarzy i pielęgniarek.


Dostęp do lekarzy i pielęgniarek może być ograniczony, za co z góry przepraszamy.Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


Lekarze rodzinni - teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
śr08:00 - 13:00
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn08:00 - 13:00 i 15:00 - 18:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 18:00
śr08:00 - 18:00
cz08:00 - 13:00 i 15:00 - 18:00
pt08:00 - 13:00 i 15:00 - 18:00

W sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. O przyjęciu na wizytę decyduje lekarz.


Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Lekarze specjaliści, teleporady/wizyty, kontynuacja leczenia, powtórzenie recept.
    tel.   87 428 26 32    w godz. 08:00 - 18:00


W pilnych przypadkach zastępstwo pełni:

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE al. Wojska Polskiego 30, tel. (89) 678 66 31


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl


Regulamin organizacyjny


ZATWIERDZAM

lek. Artur Radman

Dyrektor

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku.

 

Giżycko 2017

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),

2) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.),

3) Statutu WSPL SP ZOZ w Giżycku,

4) Regulaminu Pracy WSPL SP ZOZ w Giżycku,

5) Innych przepisów wykonawczych.

2. Nadzór służbowy i merytoryczny nad Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ w Giżycku jako organ tworzący sprawuje Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

 

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) „Przychodni” - rozumie się przez to Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

2) „Regulaminie” - rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku,

3) „Dyrektorze” - rozumie się przez to osobę wyznaczoną na te stanowisko przez Dzrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

 

§ 3

1. Niniejszy regulamin określa organizację i główne zadania Przychodni oraz zakres działania osób funkcyjnych i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

Cele i zadania zakładu

§ 4

1. Celem Przychodni jest:

- udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia,

- podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,

- realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Przychodnia jest uprawniona do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia bezpłatnie każdej zgłaszającej się osobie.

3. Do zadań Przychodni należy w szczególności:

a. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki lekarskiej (POZ),

b. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

c. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki stomatologiczna (STM),

d. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (REH),

e. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu medycyny pracy,

f. wykonywanie badań z zakresu diagnostyki RTG, USG i laboratoryjnych,

g. realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych.

 

§ 5

1. Działalnością Przychodni kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Przychodni.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu bezpośrednio osób funkcyjnych tj:

a) zastępcy dyrektora,

b) głównego księgowego,

c) przełożonej pielgniarek

d) radcy prawnego,

e) specjalisty do spraw BHP i P.POŻ,

f) sekretarki,

g) referntów,

h) informatyka,

i) rejestratorki

4. Organem doradczym Dyrektora Przychodni jest Rada Społeczna.

5. Dyrektor Przychodni podlega służbowo Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki czasowo pełni wyznaczony przez niego pracownik przychodni.II. Struktura organizacyjna zakładu.

§ 6

Organizację Przychodni przedstawia struktura organizacyjna, którą tworzą komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną oraz samodzielne stanowiska pracy.

1. DYREKCJA

a. Dyrektor,

b. Zastępca dyrektora,

c. Główny księgowy,

d. przełożona pielęgniarek,2. PION ADMINISTRACYJNY i OBSŁUGI

a. referent ds. finansowo-księgowych,

b. referent ds. kancelaryjnych i kadrowych,

c. referent ds. statystyki medycznej i logistycznego zabezpieczenia medycznego,

d. specjalista ds. BHP i PPOŻ,

e. radca prawny,

f. inspektor ochrony radiologicznej,

g. referent ds. administracyjno - technicznych,

h. sprzątaczka.

i. sekretarka,

j. informatyk,

k. rejestratorki3. PION MEDYCZNY

1) Przełożona Pielęgniarek Przychodni


2) Gabinety lekarza POZ

- lekarz (poz) - specjalista medycyny rodzinnej,

- lekarz (poz) - lekarz internista,

- pielęgniarka


3) Gabinet pielęgniarki i położnej poz

- pielęgniarka poz

- pielęgniarki środowiskowe,

- położna środowiskowa


4) Gabinety specjalistyczne - lekarskie

- Gabinet dermatologiczny

- specjalista dermatolog.

- Gabinet laryngologiczny

- specjalista laryngolog.

- Gabinet neurologiczny

- specjalista neurolog.

- Gabinet urologiczny

- specjalista urolog.

- Gabinet kardiologiczny

- specjalista kardiolog.

- Gabinet okulistyczny

- specjalista okulista.

- Gabinet ortopedyczny

- specjalista ortopeda.

- Gabinet chirurgiczny

- specjalista chirurg.

- Gabinet reumatologiczny

- specjalista reumatolog.

- Gabinet diabetologiczny

- specjalista diabetolog.

- Gabinet logopedyczny

- magister logopedii.


5) Gabinety stomatologiczne

- Gabinet stomatologii zachowawczej

- lekarz stomatolog,

- asystentka stomatologiczna/pielegniarka

- Gabinet chirurgii stomatologicznej i periodontologii

- lekarz stomatolog - specjalista periodontologii,

- asystentka stomatologiczna/pielęgniarka

- Gabinet ortodontyczny

- lekarz stomatolog - specjalista ortodoncji,

- asystentka stomatologiczna/pielęgniarka

- Gabinet protetyki stomatologicznej

- technik protetyki stomatologicznej.


6) Gabinety rehabilitacji i fizjoterapii

- mgr fizjoterapii,

- technik fizjoterapii.


7) Gabinet zabiegowy

- pielęgniarka środowiskowa,

- pielęgniarka


8) Gabinet USG

- lekarz specjalista radiologii.


9) Gabinet konsultacyjny - medycyny pracy

- lekarz - medycyny pracy,

- specjalista psychiatra,

- psycholog,

- pielęgniarka medycyny pracy


10) Laboratorium analityczne

- kierownik laboratorium analitycznego - diagnosta laboratoryjny,

- magister analityki medycznej


11) Pracownia RTG

- technik radiodiagnostyki,

- inspektor ochrony radiologicznej


12) Rejestracja medyczna

- pielęgniarka-rejestratorka medyczna,III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 7

1. W Przychodni udzielane są następujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

1. Świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

a. Lekarza POZ

b. Pielęgniarki POZ

c. Pielęgniarki środowiskowej

d. Położnej środowiskowej


2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

a. Dermatologii,

b. Neurologii,

c. Otolaryngologii,

d. Kardiologii,

e. Chirurgii,

f. Ortopedii,

g. Diabetologii,

h. Ginekologii,

i. Reumatologii,

j. Okulistyki

k. Urologii,

l. Logopedii,

m. Stomatologii,

n. Ortodoncji.


3. Badania diagnostyczne:

a. Badania ultrasonograficzne

b. EKG,

c. Holter RR i EKG,

d. Badania laboratoryjne,

e. Diagnostyka RTG,


4. Inne badania nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego min.:

a. badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,

b. badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,

c. badania psychologiczne strażników gminnych / miejskich,

d. badania lekarskie na potrzeby zakładów pracy,

e. badania lekarskie na podstawie zawartych umów komercyjnych,

f. badania lekarskie uprawniające do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

g. badania z zakresu medycyny pracy.

 

§ 8

1. Świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ wykonywane są przez lekarzy poz, pielęgniarki poz i położną poz pacjentom, którzy złożyli oświadczenie -„deklarację wyboru” poświadczoną własnoręcznym podpisem pacjenta lub jego prawnego przedstawiciela.

 

2. Świadczenia w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w Przychodni i realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innej instytucji zlecającej wykonanie usługi.

 

3. Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane:

1) Do stomatologa,

2) Dla inwalidów wojennych i wojskowych,

3) Dla osób represjonowanych,

4) Dla kombatantów,

5) Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

6) Dla uprawnionego żołnierza lub pracownika w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

7) Dla weteranów w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.V. Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 9

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Przychodni mającej swoją siedzibę pod adresem:

11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3


§ 10

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w godzinach pracy Przychodni tj.: 07:25 - 18:00

 

2. W Przychodni udzielane są bezpłatne świadczenia zdrowotne osobom ubezpieczonym na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (np.: aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA, druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS / ZUS, legitymacja szkolna/studencka, legitymacja emeryta / rencisty).

 

4. Potwierdzeniem prawa do świadczenia jest również pozytywna weryfikacja dokonana przez pracownika Przychodni przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej i numeru ewidencyjnego PESEL pacjenta.

 

5. W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej bezpłatne świadczenia przysługują pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni. W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będę mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ) – Dz.U. poz. 2173 z dnia 4 listopada 2016r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw..

 

§ 11

1. Świadczenia zdrowotne w gabinetach poz i specjalistycznych obejmują:

a. badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,

b. udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,

c. kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,

d. orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,

e. niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,

f. wykonywanie badań profilaktycznych.

 

2. Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w gabinetach specjalistycznych wchodzących w skład Przychodni.

 

3. Lekarze POZ i lekarze specjaliści przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy gabinetów.

 

4. Na drzwiach wejściowych do każdego gabinetu POZ i specjalistycznego umieszczone są informacje zawierające: dni i godziny przyjęć, nazwiska lekarzy wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy.

 

5. Informacje o godzinach pracy gabinetu można uzyskać telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji oraz na stronie internetowej Przychodni: www.wsplek.pl .

 

6. Pacjent zgłaszający się do gabinetu specjalistycznego Przychodni przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

7. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia specjalistyczne są udzielane według kolejności w dniach i godzinach pracy Przychodni.

 

8. Listę oczekujących na świadczenia medyczne prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

 

9. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego podlegają okresowej ocenie przez zespół powołany zarządzeniem dyrektora Przychodni.

 

10. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji rozpoczętego leczenia specjalistycznego w obrębie tej samej poradni i jednostki chorobowej, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez konieczności uzyskania ponownego skierowania.

 

11. Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz POZ lub lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.

 

12. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

a) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

b) Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

c) Inwalidzi wojenni i wojskowi,

d) Kombatanci,

e) Kobiety w ciąży,

f) f. pacjenci do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, zgodnie z art.47 ust.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. poz. 2173 z dnia 4 listopada 2016r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw,,

g) Żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

h) Weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

13. Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

14. Osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia udzielana jest pierwsza pomoc lekarska w gabinecie lekarskim lub zabiegowym

 

15. Pacjenci nietrzeźwi, u których nie występuje zagrożenie życia i zdrowia nie są przyjmowani w Przychodni, a osoby agresywne usuwane są z terenu zakładu przez służby porządkowe lub funkcjonariuszy policji.

 

16. Transport sanitarny podopiecznym zabezpieczany jest przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę na ten rodzaj świadczeń z NFZ. Do przewozu wymagane jest zlecenie wystawione przez lekarza.

 

§ 12

1. W celu udokumentowania udzielania świadczenia zdrowotnego osobie uprawnionej zrealizowanego w gabinetach POZ, specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych prowadzone są księgi przyjęć pacjentów, ponadto dokonuje się wpisu w karcie historii choroby pacjenta zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji świadczenia przepisami.

 

2. Osoby korzystające z odpłatnych usług medycznych realizowanych w Przychodni są rejestrowane w księgach poszczególnych gabinetów z umieszczeniem stosownych adnotacji.

 

§ 13

1. Rejestracja medyczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00.

 

2. Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach:

a) Osobistej,

b) Przez osoby trzecie,

c) Telefonicznej

26 133 53 76 (rejestracja POZ)

87 428 26 32 (rejestracja AOS)

26 133 53 78 (rejestracja stomatologia i ortodoncja)

26 133 53 83 (rejestracja fizjoterapia)

 

3. W rejestracji udziela się informacji dotyczących pracy Przychodni, zasad udzielania świadczeń zdrowotnych, godzin pracy lekarzy w gabinetach.

 

4. W rejestracji wydawane są wyniki badań laboratoryjnych, RTG, USG.

 

5. W rejestracji można dopełnić formalności dotyczących zmiany lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ, założyć kartę historii choroby.

 

6. W rejestracji zakładane są historie chorób pacjentom zapisanym do POZ , jak również pacjentom skierowanym do poradni specjalistycznych, po uprzednim sprawdzeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie do świadczeń, oraz pozastawianie skierowań do lekarzy specjalistów.

 

7. Karty historii chorób przekazywane są przez pielęgniarki do gabinetów w dniu umówionej wizyty lekarskiej ze skierowaniem i wynikami badań dodatkowych.

 

8. Karty historii chorób przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9. Personel rejestracji współpracuje z innymi pracownikami przychodni, w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami, w celu świadczenia najwyższej jakości usług.

 

10. Bezpośredni nadzór nad pracownikami Rejestracji sprawuje przełożona pielęgniarek.

 

§ 14

1. Przychodnia zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

 

2. Dokumentacja udostępniana jest:

a. Na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika na miejscu w Przychodni za pośrednictwem lekarza prowadzącego na podstawie złożonego oświadczenia,

b. Osobom wskazanym w upoważnieniu pisemnym pacjenta w załączonym do historii choroby oświadczeniu,

c. Organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

3. Dokumentacja udostępniana jest na zewnątrz zakładu w formie kopii, wyciągów bądź odpisów chyba, że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Stosowna adnotacja w zakresie wydania kopii bądź oryginałów dokumentów z czytelnym podpisem osoby wydającej musi pozostać w dokumentacji Przychodni. W przypadku wydania oryginałów dokumentów należy bezwzględnie sporządzić ich kopię i pozostawić w dokumentacji Przychodni.

 

4. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

5. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.

 

6. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.

 

7. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 4 - 6 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 

8. Opłaty za sporządzenie odpisów, wyciągów i kopii dokumentacji medycznej pobierane są w kasie głównej Przychodni w godzinach 08:00- 15:00 . Potwierdzenie wniesienia opłaty dokumentowane jest wydawanym paragonem z kasy fiskalnej lub wystawioną fakturą.

 

VI. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 15

Organizację Przychodni określa struktura organizacyjna, którą tworzą dyrekcja, komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną oraz samodzielne stanowiska pracy.

1. DYREKCJA

1) Dyrektor Przychodni:

a) Ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Przychodni, jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni,

b) W zakresie służbowym odpowiedzialny jest za:

- utrzymanie dyscypliny pracy podległego personelu,

- opiniowanie pracowników,

- nadzór nad obiegiem i przechowywaniem dokumentacji medycznej,

- współpracę z instytucjami i jednostkami wojskowymi w zakresie działalności medycznej,

- zatwierdzanie planów finansowych oraz ewentualnych korekt,

- zatwierdzanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia medyczne,

- udział w negocjacjach i renegocjacjach kontraktu na świadczenia medyczne,

- prowadzenie przyjęć lekarskich w zakresie posiadanych kwalifikacji,

- reprezentowanie Przychodni podczas uroczystości i świąt państwowych,

- egzekwowanie i przestrzegania przez personel Przychodni wytycznych, przepisów BHP, P.POŻ, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń dyrektora, zarządzeń NFZ, wytycznych i zarządzeń Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,

- nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i meldunków z działalności profilaktyczno - leczniczej,

- funkcjonowanie kontroli zarządczej.

c) W zakresie fachowym odpowiada za:

- nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej,

- kontrolę realizacji kontraktu z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,

- prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,

- stwarzanie optymalnych warunków do realizacji przez Przychodnię jej zadań statutowych,

- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem obowiązującej dokumentacji i ochroną danych osobowych,

- przestrzeganie praw pacjenta,

- organizację szkoleń fachowych i kursów,

- prawidłowe wykorzystanie sprzętu medycznego,

- orzekanie osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń lub posiadających pozwolenie na broń,

- współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie zabezpieczenia ciągłości procesów leczniczych, a zwłaszcza zapewnienie dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych dla podopiecznych Przychodni.

- prowadzenie przyjęć lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.

2) Zastępca dyrektora ds. medycznych

- podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

a. Ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Przychodni w zakresie działalności medycznej, jest przełożonym wszystkich pracowników medycznych,

b. W zakresie organizacyjnym odpowiedzialny jest za:

- utrzymanie ciągłości pracy podległego personelu medycznego,

- opiniowanie podległych pracowników,

- nadzór nad obiegiem i przechowywaniem dokumentacji medycznej,

- współpracę z instytucjami i jednostkami wojskowymi w zakresie działalności medycznej,

- dokonywanie bieżącej analizy i przekazywanie Dyrektorowi uzasadnionych wniosków w zakresie środków finansowych i potrzeb rzeczowych dotyczących działalności medycznej Przychodni,

- udział w negocjacjach i renegocjacjach kontraktu na świadczenia medyczne,

- prowadzenie przyjęć lekarskich w zakresie posiadanych kwalifikacji,

- na polecenie Dyrektora reprezentowanie Przychodni podczas uroczystości i świąt państwowych,

- egzekwowanie i przestrzegania przez podległy personel wytycznych, przepisów BHP, p.poż, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń dyrektora, zarządzeń NFZ, wytycznych i zarządzeń Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków podległych pracowników,

- przekazywanie Dyrektorowi Przychodni sprawozdań i meldunków z działalności profilaktyczno - leczniczej,

c. W zakresie fachowym odpowiada za:

- nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- kontrolę realizacji kontraktu z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,

- stwarzanie optymalnych warunków do realizacji przez Przychodnię jej zadań statutowych,

- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem obowiązującej dokumentacji i ochroną danych osobowych,

- przestrzeganie praw pacjenta,

- organizację szkoleń fachowych i kursów,

- prawidłowe wykorzystanie sprzętu medycznego,

- współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie zabezpieczenia ciągłości procesów leczniczych, a zwłaszcza zapewnienie dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych dla podopiecznych Przychodni,

- prowadzenie przyjęć lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.

3) Główny księgowy

a) Podlega bezpośrednio Dyrektorowi,

b) Odpowiada za prawidłowe prowadzenie rachunkowości Przychodni,

c) Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie pionu finansowo - księgowego Przychodni,

d) Do zadań Głównego Księgowego należy:

- analiza płynności finansowej Przychodni,

- analiza kosztów,

- przygotowanie informacji ekonomiczno-finansowej Przychodni,

- nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych Przychodni,

- tworzenie planu finansowego na następny rok i ewentualnych korekt,

- terminowe i rzetelne prowadzenie rozliczeń finansowych,

- prowadzenie zakładowego planu kont,

- nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i wykonywanie niezbędnych sprawozdań,

- sprawdzanie i podpisywanie dokumentów finansowych wraz z Dyrektorem, a w razie jego nieobecności z zastępcą Dyrektora,

- opiniowanie podległego personelu,

- nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,

- archiwizowanie dokumentacji pionu finansowo-księgowego,

- prowadzenie kontroli zarządczej,

- Wykonywanie innych poleceń dyrektora bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem.

2. PION ADMINISTRACYJNY

1) Referent ds. finansowo-księgowych podlega służbowo głównemu księgowemu. Obowiązki wykonuje w kancelarii Przychodni. Do jego głównych zadań należy:

a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz zakładu oraz prowadzenie jej ewidencji zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,

b) obsługa urządzeń i programów biurowych,

c) przygotowywanie wstępnych odpowiedzi i projektów pism,

d) terminowe załatwianie spraw zleconych przez dyrektora i głównego księgowego,

e) Prowadzenie i rozliczanie dokumentacji przejazdów służbowych i delegacji,

f) Prowadzenie kasy Przychodni,

g) Przyjmowanie wpłat za świadczenia medyczne i inne oraz dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów zgodnych z Instrukcją Kasową,

h) Sporządzanie raportów kasowych,

i) Odprowadzanie gotówki do banku,

j) Przechowywanie w kasie gotówki nie większej niż pogotowie kasowe określone w Instrukcji Kasowej,

k) Sporządzanie i dokonywanie przelewów do banku,

l) Wystawianie i księgowanie dowodów finansowych,

m) Sporządzanie list płac pracownikom zatrudnionym w Przychodni,

n) Prowadzenie rejestru Faktur zakupu,

o) Obsługa dokumentacji i realizacja w pełnym zakresie procedur dotyczących zawieranych umów cywilno-prawnych,

p) Wykonywanie innych poleceń dyrektora bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem.

2) Referent ds. kancelaryjnych i kadrowych podlega służbowo dyrektorowi. Obowiązki wykonuje w kancelarii Przychodni. Do jego głównych zadań należy:

a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz zakładu oraz prowadzenie jej ewidencji zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,

b) obsługa urządzeń biurowych,

c) przygotowywanie wstępnych odpowiedzi i projektów pism,

d) terminowe załatwianie spraw zleconych przez dyrektora i głównego księgowego,

e) prowadzenie rejestru Faktur zakupu,

f) prowadzenie procedur związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy,

g) prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

h) kontrola list obecności pracowników Przychodni,

i) załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

j) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, opracowywanie planów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych,

k) Opracowywanie danych statystycznych z zakresu zatrudnienia dla potrzeb organów statystyki publicznej oraz na zlecenie innych podmiotów zewnętrznych,

l) analizowanie i opracowywanie sprawozdań z zakresu stanu zatrudnienia i wykorzystywania czasu pracy,

m) prowadzenie ewidencji czasu pracy, opracowywanie planów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych,

n) prowadzenie dokumentacji z zakresu szkoleń pracowników,

o) kierowanie na badania wstępne kandydatów do pracy i badania okresowe pracowników,

p) przygotowywanie zapotrzebowań na materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przychodni,

q) obsługa dokumentacji dotyczącej zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,

r) obsługa interesantów zgłaszających się do kancelarii,

s) weryfikacja uprawnień pacjentów posiadających dodatkowe ubezpieczenie,

t) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją dotyczą zamówień publicznych.

u) wykonywanie innych poleceń dyrektora bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem.

3) Referent ds. statystyki medycznej i logistycznego zabezpieczenia medycznego podlega służbowo z-cy dyrektora ds. medycznych. Do głównych jego zadań należy:

a) organizowanie i prowadzenie działalności ds. statystyki medycznej stosownie do potrzeb komórek organizacyjnych działalności podstawowej i prowadzonych rozliczeń z NFZ

b) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń medycznych Przychodni w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych w WSPL SPZOZ.

c) sporządzanie projektów planów zaopatrzenia oraz kontrola przebiegu realizacji zaopatrzenia w sprzęt, materiały medyczne, urządzenia poszczególnych pracowni i gabinetów zgodnie z potrzebami poszczególnych komórek organizacyjnych Przychodni

d) nadzór nad utrzymywaniem czystości w pracowniach diagnostycznych, gabinetach zabiegowych, medycznych, lekarskich

e) sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących zakupów związanych z obsługą medyczną,

f) sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących obsługi medycznej (naprawy, przeglądy)

g) kontrola stanu technicznego oraz terminowe zgłaszanie do przeglądu urządzeń medycznych będących na wyposażeniu poszczególnych gabinetów, pracowni i poradni Przychodni

h) nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami medycznymi

i) nadzór nad zabezpieczeniem personelu i poszczególnych pracowni, gabinetów w środki czystości i dezynfekcji (fartuchy, maseczki, rękawiczki, prześcieradła, serwety itp.)

j) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości

k) prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji zakupu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych i dokonywanie miesięcznej sprawozdawczości rozliczeniowej

l) prowadzenie ewidencji środków trwałych (aparatury i sprzętu medycznego)

m) wykonywanie innych poleceń dyrektora bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem.

4) Specjalistads. BHP i PPOŻ - zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Do jego obowiązków należy:

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

b) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

c) sporządzanie i przedstawianie co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

d) opracowywanie zakładowych regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

f) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej,

g) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

h) określenie stanowisk pracy na których na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

i) udział w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

j) przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników w zakresie bhp i ppoż

k) występowanie do Dyrektora z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zagrożeń ppoż

l) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

m) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych bezpośrednio z zawartą umową.

5) Radca prawny - zatrudniony jest w ramach umowy cywilno-prawnej. Wykonuje obsługę prawną w zakresie ustalonym ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2002r. Nr 123, poz.1159 z pózn. zm.). Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

a) Świadczenie pomocy prawnej, w tym wydawanie opinii prawnych w sprawach:

- umów na dostawy, zakupy, prace budowlane itp.,

- rozwiązywania i zawierania pracownikami umów cywilno - prawnych i stosunku pracy,

- umorzenia wierzytelności,

- sporządzanie innych pism na potrzeby pracodawcy

b) Informowanie o zmianach w aktualnych przepisach prawnych oraz informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,

c) Nadzór prawny nad egzekucją należności,

d) Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed innymi organami orzekającymi i urzędami,

e) Opracowywanie zleconych przez Dyrektora projektów wewnętrznych aktów prawnych i zarządzeń,

f) Udzielanie informacji o przepisach prawnych i następujących w nich zmianach.

6) Referent ds. zabezpieczenia technicznego - konserwator. Podlega służbowo Dyrektorowi. Do jego głównych zadań należy:

a) organizowanie i prowadzenie działalności zabezpieczenia technicznego Przychodni

b) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektu Przychodni i bezpośredniego otoczenia w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania Przychodni, a w szczególności stanu technicznego nieruchomości, sprzętu i wyposażenia technicznego, środków transportu,

c) sporządzanie planów zaopatrzenia oraz realizacji zaopatrzenia w sprzęt, wyposażenie techniczne, odzież ochronną oraz inne materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przychodni,

d) utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych wewnętrznych i zewnątrz,

e) właściwe oznakowanie Przychodni (znaki informacyjne i ostrzegawcze),

f) pielęgnacja terenów zielonych,

g) sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących zakupów związanych z obsługą techniczną i transportem,

h) systematyczna kontrola stanu technicznego oraz zgłaszanie urządzeń do przeglądów technicznych

i) nadzór nad wywozem śmieci komunalnych i odpadów medycznych oraz transportem bielizny

j) wykonywanie innych poleceń Dyrektora bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

7) Sprzątaczka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej. Do jej obowiązków należy:

a) sprzątanie i utrzymywanie czystości i porządku pomieszczeń Przychodni,

b) dokładna i bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

c) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych.

d) składanie zapotrzebowania na środki czystości materiały i sprzęt niezbędny do utrzymania czystości i porządku w Przychodni.

e) wykonywanie innych poleceń zleconych przez Pielęgniarkę Koordynującą związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem.

8) Inspektor ochrony radiologicznej- zatrudniony jest na umowę cywilnoprawną. Podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. medycznych. Do jego zadań należy nadzór nad ochroną radiologiczną pracowni RTG, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.

3. PION MEDYCZNY

1) Gabinety lekarza POZ

a) Personel udziela świadczeń medycznych w oparciu o zakres kompetencji lekarza POZ-u w godzinach 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku,

b) W razie potrzeby personel świadczy usługi w domu pacjenta (wizyty domowe),

c) Lekarze POZ-u świadczą usługi zdrowotne pacjentom ubezpieczonym, zapisanym na listę podstawowej opieki zdrowotnej w naszej placówce oraz pacjentom z UE,

d) Personel udziela pomocy lekarskiej innym osobom w razie nagłych wypadków lub zachorowań, jeżeli zachodzi zagrożenie życia i zdrowia,

e) Lekarze POZ-u mają obowiązek zebrania dokładnego wywiadu, badania przedmiotowego, w razie potrzeby wykonania badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, a następnie ustalenia właściwego rozpoznania i leczenia pacjenta zgodnie ze sztuką lekarską,

f) Na personelu podstawowej opieki zdrowotnej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz działalności profilaktycznej,

g) Lekarze POZ-u współpracują ze specjalistami i pracowniami diagnostycznymi,

h) pielęgniarka pracuje w gabinecie szczepień i współpracuje z lekarzami poz. Do jej obowiązków należy:

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę szczepionkami i za właściwe ich przechowywanie,

- przestrzegania terminarza szczepień,

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,

- uczestnictwo w szkoleniach z zakresu szczepień i wdrażanie w praktyce innowacyjnych zmian.

2) Gabinet pielęgniarki i położnej poz. Czynny jest w godzinach 8.00 - 18.00. Personel (pielęgniarka poz, pielęgniarka środowiskowa, - położna środowiskowa) pracuje w systemie zmianowym. Personel pracujący w gabinecie pielęgniarki i położnej poz podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej. Personel realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w Przychodni i domu pacjenta.

a) Do głównych obowiązków pielęgniarek środowiskowych poz należy:

- rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

- rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

- planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,

- realizacja zleceń lekarskich,

- udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

- pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,

- edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,

- profilaktyka chorób przewlekłych.

b) Do głównych obowiązków położnej środowiskowej należy:

- promocja zdrowia i profilaktyka chorób,

- prowadzenie edukacji zdrowotnej, w tym dokonywanie wyboru metod postępowania edukacyjnego i doradztwa w zależności od potrzeb kobiety,

- realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktyki chorób w odniesieniu do noworodków, kobiet i ich rodzin,

- opieka okołoporodowa,

- systematyczna opieka wszystkich kobiet ciężarnych, położnic, noworodków oraz ich rodzin w obszarze swojego działania,

- zapewnienie profesjonalnej opieki wszystkim kobietom i noworodkom z określonymi problemami zdrowotnymi (leczonym w domu, przewlekle chorym, jak również przygotowywanym do leczenia szpitalnego, a także po leczeniu szpitalnym),

- dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety (ciężarnej, rodzącej, położnicy) oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą,

- wykonywanie badań diagnostycznych (pomiary, obserwacje, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych),

- opieka w schorzeniach ginekologicznych kobiet,

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od potrzeb,

- wykonywanie statystyki i sprawozdawczości z zakresu wykonanych wizyt edukacyjnych i patronażowych

3) Gabinety specjalistyczne, stomatologiczne, rehabilitacji i fizjoterapii.

a) personel udziela ambulatoryjnych porad specjalistycznych w godzinach ustalonych i zatwierdzonych przez Dyrektora,

b) świadczenia udzielane są przez personel zgodnie z zakresem posiadanych kompetencji w poszczególnych gabinetach,

c) porady specjalistyczne udzielane są wyłącznie pacjentom posiadającym skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyłączeniem gabinetów, do których skierowanie nie jest wymagane,

d) świadczenia zdrowotne udzielane w gabinetach specjalistycznych obejmują:

- konsultację specjalistyczną z odpowiedzią dla lekarza kierującego, ewentualnie wystawienie recepty,

- wykonywanie określonych procedur (zabiegów),

- działania orzecznicze,

- kierowanie na badania diagnostyczne, zabiegi i leczenie szpitalne,

- wystawianie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze,

- konsultacje specjalistyczne i zabiegi rehabilitacyjne w uzasadnionych przypadkach realizowane są w domu pacjenta,

e) lekarze specjaliści udzielają świadczeń zdrowotnych osobom nie posiadającym skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

f) personel gabinetów specjalistycznych prowadzi obowiązującą dokumentację medyczną, dba o właściwe wykorzystanie sprzętu oraz przestrzeganie limitów miesięcznych udzielanych porad i wykonuje obowiązujące sprawozdania i rozliczenia.

4) Gabinet zabiegowy i rejestracja - czynny w godzinach 8.00.-18.00. W gabinecie zabiegowym pracuje w systemie zmianowym pielęgniarka koordynująca z pielęgniarkami poz. Do ich zadań należy:

a) wykonywanie zabiegów zgłaszającym się pacjentom z zachowaniem obowiązujących zasad,

b) wykonywanie EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego,

c) wykonywanie badań Holter RR i Holter EKG ,

d) asystowanie przy zabiegach medycznych wykonywanych przez lekarzy,

e) udzielanie pomocy przedlekarskiej pacjentom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

f) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.

5) Pielęgniarka koordynująca - podlega służbowo z-cy dyrektora ds. medycznych. Odpowiada za pracę podległego średniego personelu medycznego Przychodni, oraz sprzątaczki. Do jej głównych zadań należy:

a) odpowiada za zaopatrzenie gabinetów w leki i materiały medyczne niezbędne do realizacji usług ,nadzoruje ich rozchód,

b) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem leków i materiałów medycznych w pracowniach i gabinetach Przychodni ze szczególnym uwzględnieniem środków odurzających i narkotycznych i leków w zestawach przeciwwstrząsowych,

c) wnioskuje o skierowanie pielęgniarek na kursy doskonalące,

d) odpowiada za działania profilaktyczne podległego personelu wśród podopiecznych Przychodni i nadzoruje prawidłową pracę pielęgniarki i położnej „środowiskowej”,

e) odpowiada za sporządzanie sprawozdań sanitarno-epidemiologicznych i innych wymaganych odrębnymi przepisami i zarządzeniami dyrektora.

f) przydziela zadania podległym pracownikom i sprawuje nadzór nad ich terminową realizacją, zgodnie z własnym rocznym planem pracy,

g) sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących norm, przepisów w zakresie BHP i ppoż i zarządzeń dyrektora,

h) odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej własnej oraz podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami w tym zakresie,

i) sporządza grafiki pracy podległego personelu,

j) odpowiada za właściwy stan sanitarno-higieniczny i sanitarno-epidemiologiczny, pomieszczeń Przychodni oraz bieżące zaopatrzenie w materiały promujące zdrowie.

k) nadzoruje i archiwizuje dokumentację medyczną Przychodni,

l) prowadzi na bieżąco ewidencję środków farmaceutycznych wstrzymanych i wycofanych z obrotu, przekazuje te informacje personelowi medycznemu,

6) Gabinet USG - Badania diagnostyczne pacjentów wykonują uprawnieni specjaliści.

a) Rodzaj badań:

- USG,

- USG dopller,

- USG echo serca.

b) Badania wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy zatrudnionych w Przychodni lub odpłatnie.

7) Gabinet konsultacyjny. W gabinecie konsultacyjnym pracują pracownicy zatrudnieni na umowy cywilno - prawne. Wykonywane są badania i wydawane opinie zgodnie z zakresem kompetencji poszczególnych pracowników dla osób wykonujących płatne badania lekarskie i psychologiczne.

8) Laboratorium analityczne. Czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 13.00; punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych czynny jest w godzinach 7.30 - 9.00. W Laboratorium analitycznym zatrudniony jest kierownik laboratorium oraz technik analityki medycznej.

a) Kierownik Laboratorium - podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. medycznych, odpowiedzialny jest za:

- planowanie, właściwą organizację i sprawne funkcjonowanie laboratorium,

- przydzielanie zadań podległym pracownikom,

- sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań,

- przygotowanie danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Dyrektora,

- informowanie o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem laboratorium,

- sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ppoż,

- zaopatrzenie laboratorium w sprzęt oraz odczynniki,

- nadzór nad utylizacją odpadów laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,

- opracowywanie analiz wyników laboratoryjnych,

- prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego,

- wykonywanie badań próbek przesyłanych w ramach oceny jakości,

- występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie:

- awansowania, wyróżniania i karania pracownika,

- zmiany warunków pracy i płacy,

- obsadzania wolnych stanowisk pracy.

W czasie nieobecności kierownika laboratorium zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

b) Technik analityki medycznej - podlega bezpośrednio kierownikowi laboratorium. Do jego zadań należy:

- pobieranie materiałów do badań na podstawie skierowania lekarza POZ-u lub lekarza specjalisty,

- wykonywanie odpłatnych badań laboratoryjnych po okazaniu dowodu wpłaty przez - pacjenta,

- zachowanie należytych warunków sanitarno - higienicznych i przeciwepidemicznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji, wydawanie wyników,

- pobieranie materiałów do badań diagnostycznych i przesyłane do innych placówek medycznych transportem sanitarnym z zachowaniem rygoru sanitarno - epidemicznego i obowiązujących w tym zakresie procedur,

- właściwe wykorzystanie powierzonego sprzętu i aparatury,

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji i wykonywanie sprawozdawczości,

- archiwizowanie dokumentacji.

9) Rejestracja medyczna czynna w godzinach 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

a) Pracownicy rejestracji - pielęgniarki, rejestratorki medyczne zobowiązane są do:

- prowadzenia zapisów pacjentów do lekarzy POZ i specjalistów,

- udzielania niezbędnych informacji pacjentom,

- starannego przechowywania dokumentacji medycznej,

- prowadzenie wymaganej przepisami NFZ dokumentacji statystycznej z zakresu opieki zdrowotnej i usług medycznych,

- wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej i pobieranie opłat.

 

§ 16

Szczegółowy zakres prac na zajmowanym stanowisku i pełnienia zastępstw dla poszczególnych stanowiskach określono w zakresach obowiązków przydzielonych poszczególnym pracownikom.

 

VII. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

§ 17

1. Przychodnia współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania poprzez zawieranie umów oraz poprzez bezpośredni kontakt personelu medycznego z właściwymi placówkami medycznymi, stosownie do potrzeb wynikających z procesu leczenia

2. Przekazanie pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej celem dalszej opieki wymaga wystawienia skierowania oraz uzgodnienia miejsca z ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym w przypadku pacjenta wymagającego hospitalizacji.

3. Transport pacjenta określają odrębne przepisy Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. System współpracy ze służbami ratowniczymi obejmuje:

         1) Telefon alarmowy : Tel. 112

2) Pogotowie ratunkowe: Tel. 999,

3) Policja: Tel: 997,

4) Straż pożarna: Tel.: 998

 

VIII. Forma i warunki udostępniania dokumentacji medycznej

§ 18

1. Przychodnia jest zobowiązana prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

2. Przychodnia zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

3. Przychodnia udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1 na żądanie:

a) Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta,

b) Zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych tych zakładów i osób wykonujących zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonania kontroli i nadzoru,

c) Ministerstwa Zdrowia, sądów, prokuratorów oraz sądów i rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

d) Uprawnionych na mocy odrębnych ustaw organów i instytucji, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

e) Organów rentowych, zakładów ubezpieczeniowych oraz zespołów do spraw orzekania stopnia niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo - rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) Do wglądu w Przychodni,

2) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

3) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 5 pkt 2 Przychodnia pobiera opłatę.

7. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierane są zgodnie § 14.

8. Maksymalna wysokość opłaty została określona w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

IX. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§ 19

1. W Przychodni za badania medyczne nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym pobierane są opłaty gotówką lub przelewem na rachunek bankowy.

2. Opłaty za świadczenia medyczne pobiera się na podstawie cennika usług medycznych zatwierdzonych przez Dyrektora Przychodni, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Opłaty gotówkowe za badania pobierane są w kasie głównej Przychodni lub punktach kasowych na podstawie wystawionego rachunku lub paragonu fiskalnego. Dokumenty kasowe sporządza się komputerowo.

4. Badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonywane są po okazaniu dowodu potwierdzającego opłatę.

5. Skierowania na badania orzecznicze wykonywane w Przychodni wydawane są po okazaniu dowodu wpłaty.

 

X. Postanowienia końcowe

§ 20

1. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA W PRZYCHODNI

1) Pacjent ma prawo do:

a) Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej,

b) Poszanowania jego intymności, godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

c) Współuczestniczenia w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji,

d) Wyrażenia zgody lub jej odmowy na leczenie ambulatoryjne i zastosowanie procedur wymagających odrębnej zgody,

e) Wglądu do własnej dokumentacji medycznej,

f) Edukacji zdrowotnej,

g) Informacji o stanie zdrowia

2) Obowiązki pacjenta:

a) Utrzymanie czystości na terenie Przychodni,

b) Przestrzeganie indywidualnych zaleceń lekarzy i pielęgniarek w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji ,

c) Poszanowanie własności Przychodni,

d) Kulturalne zachowanie w stosunku do zatrudnionego personelu.

 

§ 21

1. ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

1) Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków wywieszone są na tablicy ogłoszeń Przychodni

2) Przedmiotem skargi i wniosku mogą być:

a) zaniedbania lub nienależyte wykonanie zadań przez personel Przychodni,

b) ulepszenie organizacji i usprawnienie pracy Przychodni.

3) Skargi i wnioski wnoszone przez pacjentów i ich opiekunów prawnych mogą być składane:

a) osobiście lub pisemnie do Dyrektora Przychodni, pielęgniarki koordynującej,

b) za pośrednictwem kancelarii,

 

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z póź. zm. nowy tekst jednolity) oraz inne przepisy wydane na jej podstawie.

 

§ 23

Niniejszy Regulamin został ustalony przez Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku i zatwierdzony przez Radę Społeczną Przychodni.

 

§ 24

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2012r. i może ulec zmianie w tym samym trybie w jakim został utworzony.

 

§ 25

Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Przychodni pod adresem www.wsplek.pl

 

§ 26

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Przychodni, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni na podstawie umów cywilnoprawnych, Pacjentów oraz osoby towarzyszące.

 

 

 

Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Giżycku, uchwała nr 10/2012 z dnia 20.12.2012r .w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Giżycku.

Przewodniczący Rady Społecznej (-)

Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej (-)

Sekretarz Rady Społecznej (-)

Członek (-)

Członek (-)

 

Załączniki: (dostępne w siedzibie przychodni)

Nr 1 Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nr 2 cennik WSPL SP ZOZ Giżycko

 

Do wiadomości:

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego.

 

 

Niniejsze regulamin opracował:

- Artur Radman - Dyrektor

- Grzegorz Gutowski - Główny Księgowy

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEKS NR 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   ZATWIERDZAM

                   lek. Artur Radman
                        
Dyrektor

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

                              w Giżycku

 

Aneks Nr 1

 

z dnia 12.06.2013r.

 

do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

 

Na podstawie uchwały Rady Społecznej Nr 4/2013 z dn. 27.03.2013 roku - pozytywnie zaopiniowana propozycja rozszerzenia struktury organizacyjnej WSPL SPZOZ w Giżycku

 

do Regulaminu Organizacyjnego WSPL SPZOZ wprowadza się następujące zmiany:


§ 1

 1. Do działu I. Cele i  zadania zakładu § 5 dodaje się ust. 3 f - sekretarka;

 2. Do działu III. Struktura organizacyjna zakładu § 6 dodaje się ust. 2 j - sekretarka;

 3. Do działu V. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy §15 ust. 2 dodaje się pkt 10 - sekretarka podlega służbowo Dyrektorowi. Obowiązki wykonuje w kancelarii Przychodni. Do jej głównych zadań należy:

 

   1. prowadzenie i obsługa kancelarii - sekretariatu,

   2. obsługa urządzeń i programów biurowych,

   3. przyjmowanie telefonów,

   4. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz zakładu oraz prowadzenie jej ewidencji zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,

   5. przygotowywanie wstępnych odpowiedzi i projektów pism,

   6. prowadzenie rejestru zarządzeń,

   7. terminowe załatwianie spraw zleconych przez dyrektora,

   8. obsługa interesantów zgłaszających się do kancelarii,

   9. potwierdzanie uprawnień pacjentów posiadających dodatkowe ubezpieczenie,

   10. obsługa administracyjno - organizacyjna posiedzeń Rady Społecznej,

   11. protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej,

   12. archiwizowanie zebranej dokumentacji,

   13. gospodarowanie materiałami biurowymi (zapewnia odpowiednią do potrzeb przychodni  ilość materiałów biurowych poprzez stałą kontrolę potrzebnych artykułów, tworzenie listy artykułów do zakupu oraz utrzymuje materiały w odpowiednim miejscu i porządku),

   14. wykonywanie innych poleceń dyrektora bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

§ 2

Niniejszy aneks do regulaminu wchodzi w życie z dniem 30.06.2013r

 

Niniejszy aneks do regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Giżycku, uchwała nr  7/2013 z dnia 12.06.2013r. w  sprawie Aneksu Nr 1 z dn. 12.06.2013r. do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

 

 

Przewodniczący Rady Społecznej……………………………………….

 

Zastępca Przewodniczącego  Rady Społecznej…………………………..

 

Sekretarz Rady Społecznej……………………………………………..

 

Członek    …………………………………………………

 

Członek………………………

 

 

Do wiadomości:

 

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Zdrowia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEKS NR 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        ZATWIERDZAM

 

                      lek. Artur Radman

                            Dyrektor
   Wojskowej Specjalistycznej Przychodni lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
                          w Giżycku


Aneks Nr 2

z dnia 26.02.2014r.

 

do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Na podstawie uchwały Rady Społecznej Nr 14/2013 z dn. 16.12.2013 roku - pozytywnie zaopiniowana propozycja w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej WSPL SPZOZ w Giżycku do Regulaminu Organizacyjnego WSPL SPZOZ wprowadza się następujące zmiany:

 § 1

W Strukturze Organizacyjnej do Regulanimu Organizacyjnego WSPL SPZOZ w Giżycku wprowadza się zmianę nazwy stanowiska „referent ds. technicznych - konserwator” na „referent ds. administarcyjno - technicznych”

§ 2

Niniejszy aneks do regulaminu wchodzi w życie z dniem podpisania.

Struktura Organizacyjna do regulaminu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku, uchwała nr 14/2013 z dnia 16.12.2013r. w sprawie zmian w Strukturze Organizacyjnej do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

 

Do wiadomości:

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Zdrowia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


(C) 2018 WSPL SPZOZ