Forma i warunki udostępniania dokumentacji medycznej

1. Przychodnia jest zobowiązana prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

2. Przychodnia zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

3. Przychodnia udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1 na żądanie:

a) Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta,

b) Zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych tych zakładów i osób wykonujących zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonania kontroli i nadzoru,

c) Ministerstwa Zdrowia, sądów, prokuratorów oraz sądów i rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

d) Uprawnionych na mocy odrębnych ustaw organów i instytucji, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

e) Organów rentowych, zakładów ubezpieczeniowych oraz zespołów do spraw orzekania stopnia niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo - rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) Do wglądu w Przychodni,

2) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

3) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 5 pkt 2 Przychodnia pobiera opłatę.

7. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierane są zgodnie § 14.

8. Maksymalna wysokość opłaty została określona w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Załączniki
Download this file (wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji_medycznej.pdf)Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej[2022]186 kB