Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach:

 a) Osobistej lub przez osoby trzecie w pok. 15 ( parter )

 b) Telefonicznej

       87 428 26 32 ( rejestracja specjalistyczna AOS )

       261 335 376 ( rejestracja POZ / lekarze rodzinni )

       261 335 379 ( rejestracja wizyt domowych od 7:45 do 10:45 )                   

       261 335 376 ( rejestracja chirurgiczna, ortopedyczna, urologiczna )

       261 335 378 ( rejestracja stomatologia i ortodoncja )

       261 335 383 ( rejestracja fizjoterapia )

  

Zasady przyjmowania skierowań

 1. Ogólne zasady rejestracji.
  Pacjent może zarejestrować się:
  • telefonicznie
  • osobiście
  • za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej
  • do Lekarzy Rodzinnych przez Internet na stronie lekarzebezkolejki.pl
 2. Wymagane dokumenty:
  • Dowód tożsamości
  • Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta (w sytuacji kiedy bedzie miał zastosowanie)
  • Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pracującego w ramach umowy z NFZ) do poradni, do których jest ono wymagane.
 3. Do poradni specjalistycznych obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  Zwolnienie z obowiązku posiadania skierowania do poradni specjalistycznych w sytuacji kiedy jest ono formalnie wymagane przysługuje tylko osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
 4. Ustalanie terminu wizyty.
  Termin wizyty uzależniony jest od możliwości przyjęcia pacjenta w aspekcie określonej dostępności poradni i liczby osób oczekujących na wizytę.
 5. Uprawnienia do ustalenia terminu wizyty poza kolejnością.

  Uwaga: W każdym z wyżej wymienionych przypadków osoba uprawniona musi okazać stosowne upoważnienie.
  Termin „poza kolejnością” nie oznacza, że uprawniony pacjent może skorzystać ze świadczenia w każdej chwili i w dowolnym czasie. Powinien być on przyjęty do poradni w jak najkrótszym terminie, w ciągu 7 dni – o ile pozwolą na to warunki udzielania świadczeń np. obecność danego lekarza w pracy i / lub ilość osób o analogicznych uprawnieniach, które ubiegają się o uzyskanie świadczenia z pominięciem kolejki oczekujących.

 6. Ważne informacje:
  • Jeśli pacjent w nowym roku kontynuuje leczenie u danego specjalisty, nie jest potrzebne nowe skierowanie (skierowanie jest ważne do ustania powodu jego wystawienia). W przypadku przerwania ciągłości leczenia powinno być dostarczone nowe skierowanie.
  • W przypadkach kiedy pacjent musi być przyjęty w trybie pilnym ze względu na stan zdrowia (lekarz kierujący do poradni zaznacza to na skierowaniu) pacjent powinien być przyjęty w czasie adekwatnym do jego stanu zdrowia.
  • W sytuacji kiedy pacjent zgłasza się do poradni wskutek nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia bez skierowania, może być przyjęty w trybie nagłym z pominięciem obowiązujących procedur. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
  • Świadczenie udzielne w trybie nagłym może mieć charakter wyłącznie doraźny – pacjent musi dostarczyć skierowanie do kontynuacji takiego leczenia.
  • Istnieje możliwość udzielenia świadczenia osobie spoza Polski a zamieszkałej i ubezpieczonej w kraju Unii Europejskiej posiadającej kartę EKUZ – takie świadczenie może mieć również charakter doraźny i po ustaniu dolegliwości, które uniemożliwiały pacjentowi powrót do kraju Unii, w którym jest ubezpieczony, pacjent musi kontynuować leczenie w tym kraju.
  • W przypadku rezygnacji przez pacjenta z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.